Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

Księga Przysłów

Autor:
Salomon, Agur, Lemuel, redaktorzy Hiskiasza i inni, nienazwani.
Czas:
(1) Powstawania zbioru: 970-686 r. p. Chr. (między panowaniem Salomona a Hiskiasza); (2) późniejszego wkładu, w tym redakcyjnego: trudny do ustalenia.
Miejsce:
Jerozolima.
Cel:
Podanie młodym ludziom zasad samodzielnego życia.
Temat:
Bojaźń JAHWE jest pierwszą zasadą mądrości.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Przypowieści Salomona, syna Dawidowego, króla Izraelskiego.  Dla nawyknienia mądrości i ćwiczenia,  dla wyrozumienia słów roztropnych i dla przyjęcia ćwiczenia nauki sprawiedliwości i sądu, i prawości,  dla podania maluczkim biegłości, młodemu umiejętności i rozumu.  Słuchając mądry, mędrszym będzie, a rozumny rządy otrzyma,  wyrozumie przypowieść i wykład, słowa mądrych i gadki ich.  Bojaźń PANSKA początek mądrości. Mądrością i nauką głupi gardzą.  Słuchaj, synu mój, ćwiczenia ojca twego a nie opuszczaj zakonu matki twojej,  aby była przydana łaska głowie twojej a łańcuch szyi twojej.  Synu mój, jeśliby cię nęcili grzesznicy, nie przyzwalaj im.  Jeśliby rzekli: Pódź z nami, zasadźmy się na krew, zakryjmy sidła na niewinnego bez przyczyny.  Pożrzemy go jako piekło żywego a całego jako zstępującego w dół.  Wszelką majętność drogą najdziemy, napełniemy domy nasze korzyścią.  Puść los z nami, mieszek jeden niech będzie wszytkich nas.  Synu mój, nie chodź z nimi, powściągni nogę twoję od szcieżek ich.  Abowiem nogi ich bieżą ku złemu i kwapią się, aby krew przelali.  Ano próżno zarzucają sieć przed oczyma skrzydłastych.  Oni też przeciw krwi swojej zasadzają się i czynią zdrady przeciw duszam swoim.  Tak szcieżki wszelkiego łakomego dusze majętnych odejmują.  Mądrość przed domy opowiada, na ulicach swój głos wypuszcza.  W główniejszych gromadach woła, we drzwiach bram miejskich wydaje słowa swe, mówiąc:  Dokądże, maluczcy, będziecie miłować dzieciństwo, a głupi rzeczy im szkodliwych żądać będą, a nieroztropni nienawidzieć umiejętności?  Nawróćcie się na karanie moje: oto wyniosę wam ducha mego i okażę wam słowa moje.  Iżem wołała, a nie chcieliście, wyciągałam rękę moję, a nie był, kto by pojźrzał.  Wzgardziliście wszelką radą moją a łajania moich zaniedbaliście,  ja się też śmiać będę w waszym zatraceniu i urągać będę, gdy to na was przyjdzie, czegoście się bali.  Gdy przypadnie nagłe nieszczęście i zginienie jako burza przypadnie, kiedy przyjdzie na was utrapienie i ucisk,  tedy mię wzywać będą, a nie wysłucham, rano wstaną, a nie najdą mię.  Dlatego że mieli w nienawiści karność a bojaźni PANSKIEJ nie przyjęli  ani przestawali na radzie mojej i uwłoczyli wszelkiemu karaniu memu.  A tak będą jeść owoce drogi swojej i nasycą się radami swemi.  Odwrócenie maluczkich zamorduje je, a szczęście głupców zatraci je.  Ale kto mię usłucha, bez bojaźni będzie odpoczywał i zażyje obfitości odjąwszy bojaźń złego.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org