Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.

Rozdział 1

1. Księgi rodzaju JEZUSA CHRYSTUSA, syna Dawidowego, syna Abrahamowego;  2. Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakoba. A Jakob zrodził Judę i bracią jego.  3. A Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamar. A Fares zrodził Esrona. A Esron zrodził Aram.  4. A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Naasson. A Naasson zrodził Salmona.  5. A Salmon zrodził Booza z Rahab. A Booz zrodził Obeda z Rut. A Obed zrodził Jesse. A Jesse zrodził Dawida króla.  6. A Dawid król zrodził Salomona z tej, która była Uriaszowa.  7. A Salomon zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abia. A Abia zrodził Asę.  8. A Asa zrodził Jozafata. A Jozafat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozjasza.  9. A Ozjasz zrodził Joatama. A Joatam zrodził Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza.  10. A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozjasza.  11. A Jozjasz zrodził Jechoniasza i bracią jego w przeprowadzeniu Babilońskim  12. A po przeprowadzeniu Babilońskim Jechoniasz zrodził Salatiela. A Salatiel zrodził Zorobabela.  13. A Zorobabel zrodził Abiuda. A Abiud zrodził Eliacyma. A Eliacym zrodził Azora.  14. A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda.  15. A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Mattana. A Mattan zrodził Jakoba.  16. A Jakob zrodził Jozefa, męża Maryjej, z której się narodził JEZUS, którego zowią Chrystusem.  17. A tak wszytkiego pokolenia, od Abrahama aż do Dawida, pokolenia czternaście, a od Dawida aż do przeprowadzenia Babilońskiego pokolenia czternaście, a od przeprowadzenia Babilońskiego aż do Chrystusa pokolenia czternaście.  18. A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślubiona matka jego, Maria, Jozefowi, pierwej niżli się zeszli, naleziona jest w żywocie mająca z Ducha świętego.  19. A Jozef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławiać, chciał ją potajemnie opuścić.  20. A gdy to on myślił, oto Anjoł Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Jozefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryjej, małżonki twej: abowiem co się w niej urodziło, jest z Ducha świętego.  21. A porodzi syna i nazowiesz imię jego JEZUS, abowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.  22. A to się wszytko zstało, aby się wypełniło, co jest powiedziano od Pana przez proroka mówiącego:  23. Oto Panna w żywocie mieć będzie i porodzi syna, i nazową imię jego Emanuel, co się wykłada, Bóg z nami.  24. A Jozef, wstawszy ze snu, uczynił, jako mu rozkazał Anjoł Pański, i przyjął żonę swoję.  25. I nie uznał jej, aż porodziła syna swego pierworodnego. I nazwał imię jego JEZUS. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org