Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

List do Efezjan

Autor:
Apostoł Paweł.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
Temat:
Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.

Rozdział 1

1. Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą: wszytkim świętym, którzy są w Efezie, i wiernym w Chrystusie Jezusie.  2. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.  3. Błogosławiony Bóg i Ociec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas błogosławił wszelakim błogosławieństwem duchownym w niebieskich w Chrystusie,  4. jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.  5. Który nas przeznaczył ku przysposobieniu za syny, przez Jezusa Chrystusa, ku sobie, wedle postanowienia wolej swojej,  6. ku chwale sławy łaski swojej, przez którą nas przyjemnymi uczynił w umiłowanym Synie swoim.  7. W którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów wedle bogactw łaski jego,  8. która nader obfitowała przeciw nam we wszelakiej mądrości i roztropności,  9. aby nam oznajmił tajemnicę wolej swojej, wedle upodobania swojego, które postanowił w nim,  10. w rozrządzeniu zupełności czasów, aby w Chrystusie wszytko naprawił, co na niebiesiech i co na ziemi jest, w nim.  11. W którym też my losem wezwani jesteśmy, przeznaczeni wedle postanowienia jego, który sprawuje wszytko, wedle rady wolej swojej,  12. abyśmy byli ku chwale sławy jego, my, którzyśmy wprzód nadzieję pokładali w Chrystusie.  13. W którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy (Ewanielią zbawienia waszego), w którego też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem obietnice świętym,  14. który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, na okup nabycia, ku chwale sławy jego.  15. Dlatego i ja usłyszawszy wiarę waszę, która jest w Panie Jezusie, i miłość ku wszytkim świętym,  16. nie przestawam dziękować za was, zmiankę o was czyniąc w modlitwach moich,  17. aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ociec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w uznaniu jego,  18. oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, która jest nadzieja wezwania jego i które bogactwa chwały dziedzictwa jego w świętych,  19. i która jest przewyższająca wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy, według skuteczności mocy siły jego.  20. Którą sprawił w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy na prawicy swojej na niebiesiech  21. nad wszelakie księstwa i władzą, i moc, panowanie i wszelkie imię, które się mianuje nie tylko w tym wieku, ale też i w przyszłym.  22. I wszytko poddał pod nogi jego, a jego dał głową nad wszytkim kościołem,  23. który jest ciałem jego, napełnieniem tego, który wszytko we wszytkich wypełnion bywa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org