Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

I List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 64 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
Temat:
Życie godne duchowego odrodzenia.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, wybranym przychodniom rozproszenia Pontu, Galacyjej, Kappadocyjej, Azyjej i Bitynijej,  wedle przejźrzenia Boga Ojca, ku poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwie Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech się rozmnoży.  Błogosławiony Bóg i Ociec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wedle wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,  ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu, i nie zwiędłemu, na niebiesiech dla was zachowanemu,  którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę ku zbawieniu, zgotowanemu, aby się okazało czasu ostatecznego.  W czym radować się będziecie, trochę teraz, jeśli potrzeba, zasmucić się w rozmaitych pokusach,  aby doświadczenie wiary waszej, daleko kosztowniejsze nad złoto (którego przez ogień próbują), było nalezione ku chwale i czci, i sławie w objawienie Jezusa Chrystusa,  którego nie widziawszy, miłujecie, w którego też teraz nie widząc go, wierzycie, a wierząc, radować się będziecie weselem niewymownym i chwalebnym,  odnosząc koniec wiary waszej, zbawienie dusz.  O którym zbawieniu wywiadowali się i badali prorocy, którzy o przyszłej na was łasce prorokowali  badając się, na który abo na jaki czas ukazował w nich duch Chrystusów, opowiadając pierwej o utrapieniach tych, które są w Chrystusie, i o chwałach za nimi idących.  Którym objawiono jest, iż nie samym sobie, ale wam tym usługowali, co się teraz wam opowiada przez te, którzy wam Ewanielią przepowiadali przez Ducha Świętego z nieba posłanego, na którego pragną patrzyć aniołowie.  Przetoż przepasawszy biodra umysłu waszego, trzeźwymi będąc, doskonale miejcie nadzieję o łasce, którą wam ofiarują przez objawienie Chrystusa Jezusa.  Jako synowie posłuszeństwa, nie przypodobając się przeszłym pożądliwościom nieumiejętności waszej,  ale według onego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi we wszelakim obcowaniu,  ponieważ napisano jest: Będziecie świętymi, iżem ja jest święty.  A jeśli wzywacie Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi wedle uczynku każdego: w bojaźni obcujcie czasu przemieszkawania waszego.  Wiedząc, iż nie skazitelnemi złotem abo srebrem jesteście wykupieni od próżnego obcowania waszego ojcowskiego podania,  ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego - Chrystusa;  acz przejźrzanego przed założeniem świata, ale czasów ostatecznych okazanego dla was,  którzy przezeń wiernymi jesteście Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza w Bogu była.  Oczyściwszy dusze wasze w posłuszeństwie miłości, w braterskiej miłości, z szczerego serca jedni drugie miłujcie goręcej,  odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo Boga Żywego i trwającego na wieki,  ponieważ wszelkie ciało jako trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat trawy: uschła trawa i kwiat jej upadł.  Lecz słowo Pańskie trwa na wieki. A to jest słowo, które wam jest przepowiadane.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org