Przekład literacki Katolicki

Biblia Tysiąclecia V, 1999

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Adam, Set, Enosz,  Kenan, Mahalaleel, Jered,  Henoch, Metuszelach, Lamek,  Noe, Sem, Cham i Jafet.  Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.  Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.  Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.  Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.  Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.  [Kusz] jeszcze był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.  Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,  Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.  Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta  oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,  Chiwwity, Arkity, Synity,  Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.  Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.  Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera.  Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.  Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,  Hadorama, Uzala, Dikli,  Ebala, Abimaela, Saby,  Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.  Sem, Arpachszad, Szelach,  Eber, Peleg, Reu,  Serug, Nachor, Terach,  Abram, to jest Abraham.  Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.  Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,  Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,  Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.  Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.  Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.  Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.  Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.  Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.  Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.  Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.  Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.  Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.  Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.  Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Jaakan. Synowie Diszana: Us i Aran.  Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomus, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.  I umarł Bela, a w jego miejsce królował Jobab, syn Zeracha z Bosry.  Umarł Jobab i w jego miejsce królował Chuszam z kraju Temanitów.  Umarł Chuszam i w jego miejsce królował Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.  Umarł Hadad i w jego miejsce królował Samla z Masreki.  Umarł Samla i w jego miejsce królował Szaul z Rechobot Nadrzecznego.  Umarł Szaul i w jego miejsce królował Baal-Chanan, syn Akbora.  Umarł Baal-Chanan i w jego miejsce królował Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabeel, córki Matredy, córki Mezahaba.  Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,  naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,  naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org