Przekład literacki Katolicki

Biblia Tysiąclecia V, 1999

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:  Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.  Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki, od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.  Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.  A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z [pokolenia] Rubena – Elisur, syn Szedeura;  z [pokolenia] Symeona – Szelumiel, syn Suriszaddaja;  z [pokolenia] Judy – Nachszon, syn Amminadaba;  z [pokolenia] Issachara – Netaneel, syn Suara;  z [pokolenia] Zabulona – Eliab, syn Chelona.  Z synów Józefa: z [pokolenia] Efraima – Eliszama, syn Ammihuda; z [pokolenia] Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura;  z [pokolenia] Beniamina – Abidan, syn Gideoniego;  z [pokolenia] Dana – Achijezer, syn Ammiszaddaja;  z [pokolenia] Asera – Pagiel, syn Okrana;  z [pokolenia] Gada – Eliasaf, syn Deuela;  z [pokolenia] Neftalego – Achira, syn Enana.  Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.  Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.  Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż, liczono ich imiona jednego za drugim.  Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.  Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy – wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.  Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy – wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.  Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.  Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.  Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.  Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.  Synów Józefa – synów Efraima, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.  Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.  Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.  Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.  Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.  Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –  spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.  Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów po jednym z każdego rodu.  Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż –  wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.  Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.  Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:  Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.  Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy: oni będą nosić zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.  Gdy przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.  Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.  Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.  Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org