Literacki

Biblia Warszawska, 1975

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

Pierwszy spis ludu izraelskiego
 Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy:  Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,  Wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej od dwudziestego roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów ty i Aaron,  A z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia. Będą oni naczelnikami rodów.  A te są imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena Elisur, syn Szedeura;  Z Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja;  Z Judy Nachszon, syn Amminadaba;  Z Issachara Netanael, syn Suara;  Z Zebulona Eliab, syn Chelona;  Co się tyczy synów Józefa, to z Efraima Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa Gamliel, syn Pedasura;  Z Beniamina Abidan, syn Gideoniego;  Z Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja;  Z Aszera Pagiel, syn Ochrana;  Z Gada Eliasaf, syn Deuela;  Z Naftaliego Achira, syn Enana.  Ci są powołani przez zbór na książąt rodów ojcowskich, na dowódców tysięcznych oddziałów izraelskich.  A Mojżesz i Aaron sprowadzili tych mężów, wyznaczonych imiennie,  I pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, głowa po głowie,  Jak Pan nakazał Mojżeszowi; a tak dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj.  Było zaś synów Rubena, pierworodnego Izraela, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset;  Synów Symeona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;  Synów Gada, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt;  Synów Judy, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset;  Synów Issachara, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta;  Synów Zebulona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Zebulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta;  Synów Józefa, mianowicie synów Efraima, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset;  Synów Manassesa, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwieście;  Synów Beniamina, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta;  Synów Dana, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset;  Synów Asera, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset;  Synów Naftaliego, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,  Spisanych z plemienia Naftaliego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.  To są spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Aaron, i książęta izraelscy w liczbie dwunastu mężów, po jednym mężu z każdego rodu.  A było wszystkich spisanych synów izraelskich, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,  Było tych wszystkich spisanych sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.
Lewici przeznaczeni do służby w Przybytku
 Lecz Lewici, według pochodzenia swego rodu, nie zostali wraz z nimi spisani.  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:  Zaiste, nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów,  Lecz wyznacz Lewitów do służby w Przybytku Świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali.  A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą Lewici, w czasie obozowania zaś przybytek ustawią Lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć.  Synowie izraelscy obozować będą, każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze, według swoich zastępów.  Lewici zaś będą obozować wokół Przybytku Świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich; Lewici będą więc pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.  Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org