Ewangelie dla badaczy

Ewangelia Marka

Autor:
Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra).
Czas:
Ok. 55 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa, głoszonych przez apostoła Piotra.
Temat:
Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi.

Rozdział 1

1. Prapoczątek nagrody za łatwą nowinę od Iesusa christosa.  2. Z góry tak jak od przeszłości jest w piśmie odwzorowane w Esaiasie proroku: “Oto odprawiam anioła mojego na przód doistotnego oblicza twego, który z góry sztucznie materialnie urządzi wiadomą drogę twoją”;  3. “głos niewiadomego wołającego o pomoc w spustoszonej i opuszczonej okolicy: Przygotujcie wiadomą drogę niewiadomego utwierdzającego pana, proste czyńcie wiadome ścieżki jego” -  4. stał się Ioannes zanurzający dla pogrążenia i zatopienia w spustoszonej i opuszczonej okolicy i ogłaszający zanurzenie zmiany rozumowania do puszczenia od siebie uchybień.  5. I wydostawała się istotnie do niego wszystka judajska wyodrębniona kraina i mieszkańcy Hierosolym wszyscy, i byli zanurzani pod przewodnictwem jego w Iordanesie rzece, przez mówienie tego samego wydzielający z siebie uchybienia swoje.  6. I był jakościowo Ioannes wdziawszy się we włosy wielbłąda i w pas skórzany wkoło w biodro swoje i jedzący szarańcze i miód okrutnie dziki.  7. I ogłaszał powiadając: Przychodzi wiadomy potężniejszy ode mnie do tyłu należącego do mnie, którego nie jestem dostateczny schyliwszy się rozwiązać skórzany rzemień podwiązanych sandałów jego.  8. Ja zanurzyłem was wodą, on zaś zanurzy was w niewiadomym duchu świętym.  9. I stało się w owych dniach, przyszedł Iesus od Nazaret Galilai, i został zanurzony do sfery funkcji Iordanesu pod przewodnictwem Ioannesa.  10. I prosto potem wstępując wzwyż z wewnątrz tej wody ujrzał rozdzierane niebiosa i wiadomego ducha tak jak gołębicę mieszkającą u człowieka zstępującego w dół do sfery funkcji niego,  11. i głos stał się z wewnątrz niebios: Ty jesteś jakościowo ten syn mój, ten umiłowany; w tobie łatwo wyobraziłem się.  12. I prosto potem ten duch go wyrzuca do tej spustoszonej i opuszczonej okolicy.  13. I był w tej spustoszonej i opuszczonej okolicy czterdzieści dni próbowany pod przewodnictwem tego satanasa, i był wspólnie z dzikimi zwierzętami, i ci aniołowie usługiwali mu.  14. Potem-za zaś to które możliwym zostać przekazanym uczyniło Ioannesa, przyszedł Iesus do Galilai ogłaszając nagrodę za łatwą nowinę od tego wiadomego boga  15. i powiadając że: Od przeszłości jest uczyniony pełnym wiadomy stosowny moment i przybliżyła się wiadoma królewska władza wiadomego boga; zmieniajcie rozumowania i wtwierdzajcie do rzeczywistości w tej wiadomej nagrodzie za łatwą nowinę.  16. I wiodąc obok-przeciw-pomijając obok-przeciw-pomijając morze Galilai, ujrzał Simona i Andreasa brata Simona, z dwu stron zarzucających w morzu; byli bowiem rybacy.  17. I rzekł im Iesus: Przyjdźcie tu do tyłu należącego do mnie, i uczynię was mogących stać się jako rybaków jakichkolwiek człowieków.  18. I prosto potem puściwszy od siebie te sieci myśliwskie wdrożyli się jemu.  19. I postąpiwszy naprzód niewiele, ujrzał Iakobosa tego syna Zebedaiosa, i Ioannesa brata jego, i ich samych w statku z góry na dół dostosowujących sieci myśliwskie;  20. i prosto potem wezwał ich. I puściwszy od siebie ojca swego Zebedaiosa w statku wspólnie z wynajętymi za zapłatę, odeszli do tyłu należącego do niego.  21. I dostają się do Kafarnaum. I prosto potem dniem wyznaczonym sabatami wszedłszy do miejsca zbierania razem nauczał.  22. I byli wystraszani uderzeniami na nauce jego; był jakościowo bowiem nauczający ich tak jak jakąś samowolną władzę wybycia na zewnątrz mający, i nie tak jak pisarze odwzorowujący w piśmie.  23. I prosto potem był w miejscu zbierania razem ich jakiś człowiek w duchu nie oczyszczonym, i krzyknął w górę  24. powiadając: Co nam i tobie wspólnego, Iesusie Nazareński? Przyszedłeś przez zatracenie odłączyć nas? Od dawna z doświadczenia znam cię kto jakościowo jesteś: Ten wiadomy oderwanie święty tego wiadomego boga.  25. I nadał naganne oszacowanie mu Iesus powiadając: Doznaj zamknięcia ust jak kagańcem i wyjdź z niego.  26. I szarpnąwszy go ten duch, ten nie oczyszczony, i przygłosiwszy głosem wielkim, wyszedł z niego.  27. I zostali zdumieni wszyscy razem tak że również te okoliczności skłoniły ich dla razem szukać badawczo istotnie do siebie samych powiadających: Co jest to właśnie? Jakaś nauka nowa z góry w dół w jakąś samowolną władzę wybycia na zewnątrz; i tym duchom, tym nie oczyszczonym, będąc na nich poleca ustawiając w określonym porządku i będąc pod nim są posłuszne jemu.  28. I wyszedł ten słuch z zaświata jego prosto potem wszędzie do całej okolicy Galilai.  29. I prosto potem z tego miejsca zbierania razem wyszedłszy przyszli do domostwa Simona i Andreasa wspólnie z Iakobosem i Ioannesem.  30. Zaś teściowa Simona z góry leżała będąc w ogniu gorączki, i prosto potem powiadają mu około niej.  31. I przyszedłszy do istoty wzbudził ją ująwszy władzą należące do ręki; i puścił od siebie ją ogień gorączki, i usługiwała im.  32. W następstwie późnej pory zaś stawszej się gdy odziało się Słońce, przynosili istotnie do niego wszystkich źle mających-trzymających i będących zależnymi od daimona;  33. i było całe miasto zebrane do razem na dodatek istotnie do tych drzwi.  34. I wypielęgnował wielolicznych źle mających-trzymających rozmaitymi chorobami, i bóstwa pochodzące od daimona wieloliczne wyrzucił, i nie puszczał od siebie mogącymi gadać uczynić te bóstwa, że od przedtem z doświadczenia znały go.  35. I przedwczesnym rankiem w godziny pogrążone w nocy nadzwyczajnie, stawiwszy się w górę wyszedł i odszedł do opuszczonego właściwego miejsca i tam modlił się.  36. I począł z góry prawnie ścigać go Simon i ci wspólnie z nim.  37. I znaleźli go i powiadają mu że: Wszyscy szukają cię.  38. I powiada im: Może wiedlibyśmy gdzie indziej do tych wiadomych trzymanych blisko otwartych wiejskich miast, aby i tam ogłosiłbym; do tego właśnie bowiem wyszedłem.  39. I przyszedł ogłaszając do miejsc zbierania razem ich do całej Galilai, i bóstwa pochodzące od daimonów wyrzucając.  40. I przychodzi istotnie do niego trędowaty przyzywając go i powiadając mu że: Jeżeli ewentualnie ewentualnie chcesz, możesz mnie oczyścić.  41. I zjedoczywszy się wewnętrznym narządem rozpostarłszy z wewnątrz rękę(,) jego dotknięciem przyczepił sobie zarzewie i powiada mu: Chcę, zostań oczyszczony.  42. I prosto potem odszedł od niego trąd, i został oczyszczony.  43. I wburzywszy się gniewnym parsknięciem jemu, prosto potem wyrzucił go  44. i powiada mu: Patrz w żaden sposób ani jednemu w żaden sposób ani jedno żeby nie rzekłbyś, ale prowadź się pod moim zwierzchnictwem, ciebie samego okaż świętemu urzędnikowi i przynieś do istoty około obrzędu oczyszczenia twojego które doistotnie wstawił jako porządek Moyses, do świadectwa im.  45. Ten zaś wyszedłszy począł się od prapoczątku aby ogłaszać przez wieloliczne i na wskroś rozwieszczać ten odwzorowany wniosek, tak że również już dłużej nie czyniły go te okoliczności zdolnym móc jawnie do jakiegoś miasta wejść, ale na zewnątrz na spustoszonych i opuszczonych właściwych miejscach jakościowo był; i przychodzili istotnie do niego w z do wszystkich stron. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org