Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Ezdrasza

Autor:
Ezdrasz: 7:27-9:15; pozostałe części: redaktorzy odpowiedzialni za 1-2Krn; tradycja żydowska również w tym przypadku wskazuje Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 539-516 r. p. Chr. (Ezd 1-6; Ag 1:14); 458-433 r. p. Chr. (Ezd 7-10); (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie w latach 433-423 p. Chr.
Miejsce:
Babilonia, Judea.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie najtrudniejszych doświadczeń narodowych.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.

Rozdział 1

POWRÓT PIERWSZEJ GRUPY WYGNAŃCÓW

Edykt Cyrusa
1. W pierwszym roku panowania króla perskiego Cyrusa, aby spełniło się słowo JAHWE, wypowiedziane przez Jeremiasza, wzbudził JAHWE ducha króla perskiego, i kazał ogłosić w całym swoim królestwie, a także na piśmie, co następuje:  2. Tak mówi Cyrus, król perski: JAHWE, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa. On też nakazał mi, abym zbudował Mu dom w Jerozolimie, która jest w Judzie.  3. Ktokolwiek więc spośród was należy do Jego ludu – jego Bóg niech będzie z nim – niech idzie do Jerozolimy, która jest w Judzie, i niech buduje dom JAHWE, Boga Izraela, tego Boga, który jest w Jerozolimie.  4. Wszystkich zaś tych, którzy pozostają wszędzie tam, gdzie mieszkają, niech współmieszkańcy wspomogą srebrem i złotem, dobytkiem i bydłem, a także dobrowolną ofiarą na dom Boga w Jerozolimie.  5. Powstali więc naczelnicy rodów Judy i Beniamina oraz kapłani i lewici, wszyscy, których ducha Bóg pobudził, aby poszli zbudować dom JAHWE w Jerozolimie.  6. A wszyscy wokół wspomagali ich tym, co posiadali: naczyniami ze srebra, złotem, dobytkiem i bydłem, kosztownościami, nie licząc wszystkich dobrowolnych ofiar.  7. Król Cyrus zwrócił sprzęty domu JAHWE, które Nebukadnessar zabrał z Jerozolimy i złożył je w domu swego boga.  8. Król perski, Cyrus, przekazał je skarbnikowi Mitredatowi, a ten sporządził ich wykaz dla Szeszbassara, księcia Judy.  9. Oto ten wykaz: złotych czasz – trzydzieści, srebrnych czasz – tysiąc, naczyń wymiennych – dwadzieścia dziewięć,  10. złotych pucharów – trzydzieści, srebrnych pucharów – czterysta dziesięć, pozostałych naczyń – tysiąc.  11. Wszystkich naczyń, złotych i srebrnych, było pięć tysięcy czterysta. Szeszbassar wszystko to przyniósł, gdy wygnańcy przybyli z Babilonii do Jerozolimy. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org