Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Amosa

Autor:
Amos.
Czas:
Ok. 753 r. p. Chr. (w przedziale 760-740 r. p. Chr.), ok. 30 lat przed upadkiem Izraela.
Miejsce:
Betel.
Cel:
Zapowiedź sądu nad sąsiadami Izraela i nad samym Izraelem oraz wezwanie do opamiętania.
Temat:
Powszechna odpowiedzialność człowieka wobec Boga.

Rozdział 1

WPROWADZENIE

1. Słowa Amosa, który wywodził się spośród pasterzy z Tekoa i miał widzenie dotyczące Izraela, za panowania Ozjasza, króla judzkiego, i za panowania Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.  2. Amos powiedział: Gdy JAHWE zagrzmi z Syjonu i zawoła z Jerozolimy, wówczas żałobą okryją się łąki pasterzy i szczyty Karmelu ogarnie susza. 

SĄD BOŻY NAD NARODAMI I NAD IZRAELEM

Aramejczycy
3. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech zbrodni Damaszku i z powodu czterech nie cofnę kary, ponieważ młócili Gilead żelaznymi saniami.  4. Poślę ogień do domu Chazaela i pochłonie pałace Ben-Hadada.  5. Połamię rygle bram Damaszku, wytępię mieszkańców Bikat-Awen i zabiję tego, który dzierży berło Bet-Eden, a lud Aramu zostanie uprowadzony do Kir − powiedział JAHWE. 
Filistyni
6. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech zbrodni Gazy i z powodu czterech nie cofnę kary, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby ją wydać Edomowi.  7. Ześlę ogień na mury Gazy i pochłonie jej pałace.  8. Wytępię mieszkańców Aszdodu i zabiję tego, który dzierży berło Aszkelonu, następnie zwrócę Moją rękę przeciw Ekronowi i zginie reszta Filistynów − powiedział Pan BÓG. 
Fenicjanie
9. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech zbrodni Tyru i z powodu czterech nie cofnę kary, ponieważ wydali Edomowi wszystkich uprowadzonych i nie pamiętali o braterskim przymierzu.  10. Ześlę ogień na mury Tyru i pochłonie jego pałace. 
Edomici
11. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech zbrodni Edomu i z powodu czterech nie cofnę kary, gdyż ścigał mieczem swojego brata i tłumił w sobie litość. Wciąż pałał gniewem i do końca trwał w swojej zapalczywości.  12. Ześlę ogień na Teman i pochłonie pałace Bosry. 
Ammonici
13. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech zbrodni synów Ammona i z powodu czterech nie cofnę kary, ponieważ w Gileadzie rozcinali kobiety w ciąży, aby rozszerzyć swoje granice.  14. Rozniecę ogień na murach Rabby i pochłonie jej pałace wśród wrzawy, w dniu bitwy, pośród burzy, w dniu nawałnicy.  15. Ich król pójdzie na wygnanie wraz z książętami − powiedział JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org