Biblia Ekumeniczna, 2018

Ewangelia Marka

Autor:
Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra).
Czas:
Ok. 55 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa, głoszonych przez apostoła Piotra.
Temat:
Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi.

Rozdział 1

WPROWADZENIE I PIERWSZA DZIAŁALNOŚĆ W KAFARNAUM

Nauczanie Jana Chrzciciela
1. Początek Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Boga.  2. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto posyłam przed Tobą Mojego wysłannika, który Tobie przygotuje drogę.  3. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie przed Nim ścieżki.  4. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów.  5. Schodzili się do niego ludzie z całej Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Wyznawali swoje grzechy, a on ich chrzcił w rzece Jordan.  6. Jan nosił okrycie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder. Żywił się szarańczą i miodem leśnym  7. I tak głosił: Idzie za mną potężniejszy ode mnie, przed którym nie jestem godny schylić się, aby rozwiązać rzemyk Jego sandałów.  8. Ja ochrzciłem was wodą, On zaś będzie was chrzcił Duchem Świętym. 
Chrzest Jezusa
9. W tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został w Jordanie ochrzczony przez Jana.  10. Zaraz też wyszedł z wody i ujrzał rozdzielające się niebiosa oraz Ducha, który zstąpił na Niego jakby gołębica.  11. Rozległ się również głos z nieba: Ty jesteś Moim umiłowanym Synem, w Tobie mam upodobanie. 
Kuszenie Jezusa
12. Następnie Duch zaprowadził Go na pustynię.  13. Był tam czterdzieści dni poddawany przez szatana próbie. Przebywał wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu usługiwali. 
Początek działalności Jezusa w Galilei
14. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Dobrą Nowinę Boga.  15. Mówił: Nadszedł czas, Królestwo Boga jest już blisko, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. 
Powołanie pierwszych uczniów
16. Kiedy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami.  17. Powiedział do nich: Chodźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.  18. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim.  19. Gdy odszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana, jak w łodzi naprawiali sieci.  20. Ich również zaraz powołał, a oni pozostawili w łodzi swojego ojca Zebedeusza razem z najemnikami i poszli za Nim. 
Uzdrowienie opętanego
21. Przyszli do Kafarnaum. Zaraz też w dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi i nauczał.  22. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak Ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Prawa.  23. A był właśnie w ich synagodze człowiek opanowany przez ducha nieczystego, który zaczął krzyczeć:  24. Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kto jesteś: Święty Boga!  25. Jezus jednak zgromił go: Zamilcz i wyjdź z niego!  26. Wtedy duch nieczysty szarpnął nim i głośno krzycząc wyszedł z niego.  27. Wszystkich ogarnęło zdumienie i zaczęli pytać jeden drugiego: Co to jest? To jakaś nowa nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.  28. I wieść o Nim rozeszła się szybko po całej Galilei. 
Uzdrowienie teściowej Piotra oraz innych chorych
29. Zaraz po wyjściu z synagogi poszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.  30. Teściowa Szymona leżała, bo miała gorączkę. Od razu też powiedziano Mu o niej.  31. Jezus więc podszedł, chwycił ją za rękę i podniósł, a gorączka ją opuściła i teściowa im usługiwała.  32. Wieczorem, gdy zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich chorych i owładniętych przez demony.  33. Całe miasto zebrało się przed drzwiami.  34. On zaś uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził liczne demony. Nie pozwalał jednak mówić demonom, ponieważ Go znały. 
Nauczanie w Galilei
35. Rano, jeszcze przed świtem, wstał, udał się na odludne miejsce i tam się modlił.  36. Szymon i jego towarzysze pośpieszyli za Nim.  37. Gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają.  38. On jednak im oznajmił: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał. Po to bowiem wyszedłem.  39. I chodził po całej Galilei, głosząc Ewangelię w synagogach i wypędzając demony. 
Oczyszczenie trędowatego
40. Wtedy przyszedł do Niego trędowaty, padł przed Nim na kolana i błagał: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.  41. Jezus ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony!  42. I trąd natychmiast go opuścił, i został oczyszczony.  43. Zaraz też Jezus odprawił go i surowo mu nakazał:  44. Pamiętaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i za swoje oczyszczenie złóż nakazaną przez Mojżesza ofiarę, jako świadectwo dla nich.  45. On jednak wyszedł i zaczął to rozgłaszać i rozpowiadać, dlatego Jezus nie mógł już jawnie pokazać się w mieście, ale przebywał w miejscach niezamieszkałych. Ludzie zaś ze wszystkich stron schodzili się do Niego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org