Biblia Ekumeniczna, 2018

Dzieje Apostolskie

Autor:
Łukasz, autor Ewangelii.
Czas:
Ok. 63-65 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane.
Cel:
Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa.
Temat:
Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana Jezusa Chrystusa.

Rozdział 1

WPROWADZENIE: JEZUS ZLECA ASPOSTOŁOM MISJĘ

Obietnica Ducha Świętego
1. Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku  2. aż do dnia, w którym został wzięty do góry, po tym jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których sobie wybrał.  3. Im też po swojej męce objawił się jako Żyjący i dał tego liczne dowody. Ukazywał się przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Boga.  4. A podczas wspólnego posiłku polecił: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której usłyszeliście ode Mnie.  5. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. 
Wniebowstąpienie Jezusa
6. Ci, którzy byli zgromadzeni, pytali Go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?  7. Odpowiedział: Nie wasza to rzecz poznać dni i godziny, które Ojciec ustanowił swoją mocą,  8. ale gdy Duch Święty zstąpi na was, weźmiecie Jego moc i będziecie Moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.  9. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał Go sprzed ich oczu.  10. Gdy wpatrywali się w niebo, jak On wstępował, stanęli przy nich dwaj mężczyźni w białych szatach  11. I powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. 
Wybór następcy Judasza
12. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej.  13. Gdy przyszli, weszli do sali na górze. Przebywali tam: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, syn Jakuba.  14. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z kobietami, Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi.  15. Wtedy Piotr stanął między braćmi, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, i tak przemówił:  16. Bracia, musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty powiedział przez usta Dawida o Judaszu, który wskazał drogę tym, co pojmali Jezusa.  17. Został zaliczony do naszego grona i miał udział w naszym posługiwaniu.  18. Za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył ziemię, spadł głową na dół, pękł na dwie części i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności.  19. Wieść o tym rozeszła się wśród wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Teren ten nazwano w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.  20. Zostało bowiem napisane w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje jego dom i niech nikt w nim nie mieszka. A jego urząd niech weźmie ktoś inny.  21. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy chodzili z nami przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał między nami  22. od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do góry, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.  23. Wskazali dwóch: Józefa zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.  24. I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś,  25. aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, żeby pójść swoją drogą.  26. Następnie dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do jedenastu apostołów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org