Biblia Ekumeniczna, 2018

List do Efezjan

Autor:
Apostoł Paweł.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
Temat:
Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.

Rozdział 1

ADRES I POZDROWIENIE

1. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, do wiernych w Chrystusie Jezusie.  2. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Błogosławieństwo i modlitwa
Boży plan zbawienia
3. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który na wyżynach niebiańskich udzielił nam w Chrystusie pełni duchowych błogosławieństw.  4. W Nim przecież wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskazitelni.  5. Według postanowienia swojej woli przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego synami,  6. dla uwielbienia chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.  7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu Jego łaski.  8. Obficie ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i roztropności,  9. dając nam poznać tajemnicę swojej woli, według swego postanowienia, które w Nim zamierzał wypełnić,  10. dla osiągnięcia pełni czasów, aby Chrystus stał się na nowo Głową wszystkiego: tego, co jest w niebiosach, i tego, co jest w Nim na ziemi.  11. W Nim też zostaliśmy wybrani, przeznaczeni według postanowienia Tego, który wszystkim kieruje według swojej woli,  12. abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy od początku położyliśmy nadzieję w Chrystusie.  13. W Nim i wy, którzy usłyszeliście Słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również, gdy uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.  14. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa dla pozyskania odkupienia i uwielbienia Jego chwały. 
Modlitwa Pawła
15. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych,  16. nie przestaję dziękować za was i pamiętać o was w swoich modlitwach.  17. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam Ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go,  18. pełne światła oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych  19. i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, według działania siły Jego potęgi.  20. Tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach,  21. ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wzywanym nie tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym.  22. Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił nade wszystko Głową Kościoła,  23. który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wszystko doskonale wypełnia. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org