Biblia Ekumeniczna, 2018

List do Kolosan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy
Cel:
Podkreślenie prawdy, że duchowy rozwój dokonuje się dzięki więzi z Chrystusem opartej na wierze, a nie dzięki przestrzeganiu religijnych rytuałów, tajemniczym związkom ze światem ducha i znajomości zasad rzekomo rządzących rzeczywistością.
Temat:
Chrystus w nas – nadzieja chwały.

Rozdział 1

ADRES, POZDROWIENIE I PODZIĘKOWANIA

1. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,  2. do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca. 
Wdzięczność Bogu za Kolosan
3. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa.  4. Usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości, jaką okazujecie wszystkim świętym  5. z powodu nadziei otrzymania tego, co przygotowano dla was w niebiosach. O niej wcześniej usłyszeliście w słowie prawdy Dobrej Nowiny,  6. która dotarła do was. Tak jak w całym świecie przynosi ona owoce i wzrasta, tak i w was, od dnia, w którym usłyszeliście o łasce Boga i poznaliście ją w prawdzie,  7. zgodnie z tym, jak nauczyliście się od Epafrasa, naszego umiłowanego współsługi, który jest dla nas wiernym sługą Chrystusa.  8. On też ukazał nam waszą miłość w Duchu. 

CHRYSTUS PANEM CAŁEGO WSZECHŚWIATA

9. Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się modlić za was i prosić Boga, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu,  10. tak, abyście postępowali w sposób godny Pana, żeby się Jemu podobać: w każdym dobrym czynie przynosząc owoc i wzrastając w poznaniu Boga;  11. w każdym dziele mocy umacniając się siłą Jego chwały, żeby osiągnąć pełnię wytrwałości i cierpliwości; z radością  12. dziękując Ojcu, który was uzdolnił do udziału w dziedzictwie świętych w światłości.  13. On nas wybawił z mocy ciemności i prze­niósł do Królestwa swego umiłowanego Syna,  14. w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów.  15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.  16. W Nim bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi: rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze – wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.  17. On też jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu,  18. On jest Głową Ciała – Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo.  19. Bóg bowiem postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia  20. I aby przez Niego pojednać wszystko z sobą, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża.  21. A was, którzy kiedyś byliście obcymi i nieprzyjaciółmi z powodu myślenia przejawiającego się w złych czynach,  22. teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby postawić was przed sobą jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych,  23. jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani, stali i niedający się odwieść od nadziei, jaką daje Dobra Nowina, którą usłyszeliście ogłoszoną wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Jej sługą zostałem ja, Paweł. 
Paweł w służbie Kościoła
24. Teraz raduję się w cierpieniach za was i we własnym ciele dopełniam braki udręk Chrystusa za Jego Ciało, którym jest Kościół.  25. Jego też sługą ja zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, danym mi ze względu na was, abym wypełnił Słowo Boga,  26. tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, teraz zaś objawioną Jego świętym.  27. Im to Bóg zechciał dać poznać, czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan. Jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały,  28. którego zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka z wszelką mądrością, aby każdego człowieka ukazać doskonałym w Chrystusie.  29. Dlatego też się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie we mnie działa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org