Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Jozuego

Autor:
Jozue i inni nieznani autorzy lub redaktorzy na przestrzeni wieków (Joz 4:9, 19; 5:9; 6:25; 10:13).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1404-1366 r. p. Chr., tj. od śmierci Mojżesza do śmierci Jozuego (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Jozuego (Joz 8:32; 24:26); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr.
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Ukazanie podboju Kanaanu i osiedlenia się w nim Izraela.
Temat:
Bóg dotrzymuje obietnic.

Rozdział 1

LUD IZRAELA ZDOBYWA ZIEMIĘ OBIECANĄ

Jozue nowym przywódcą Izraela
1. Po śmierci Mojżesza, sługi JAHWE, JAHWE przemówił do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza:  2. Mojżesz, Mój sługa, umarł. Wstań więc i przepraw się przez Jordan wraz z całym tym ludem do ziemi, którą daję Izraelitom.  3. Daję wam każde miejsce, po którym przejdzie wasza stopa, tak jak obiecałem Mojżeszowi.  4. Od pustyni i Libanu aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów aż do Wielkiego Morza na zachodzie będzie waszym krajem.  5. Nie ostoi się nikt wobec ciebie przez wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie porzucę cię ani nie opuszczę.  6. Bądź mocny i dzielny, ponieważ Ty sprawisz, że ziemia, którą obiecałem ich przodkom, stanie się własnością tego ludu.  7. Tylko bądź mocny i dzielny, aby strzec i wypełniać całe Prawo, które nakazał ci Mojżesz, Mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, by wiodło ci się we wszystkim, czego się podejmiesz.  8. Niech ta Księga Prawa nie schodzi z twoich ust. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś przestrzegał wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem będzie ci się wiodło na twej drodze i osiągniesz to, co zamierzyłeś.  9. Rozkazałem ci przecież: Bądź mocny i dzielny! Nie bój się i nie przerażaj, ponieważ z tobą jest JAHWE, twój Bóg, dokądkolwiek się udasz. 
Przygotowanie do wkroczenia do Ziemi Obiecanej
10. Wtedy Jozue nakazał przełożonym ludu:  11. Przejdźcie przez środek obozu i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywość na drogę, ponieważ za trzy dni przekroczycie ten oto Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą JAHWE, wasz Bóg, daje wam w posiadanie.  12. Rubenitom zaś, Gadytom i połowie szczepu Manassesa Jozue powiedział:  13. Wspomnijcie na rozkaz, Mojżesza, sługi JAHWE, gdy wam powiedział, że JAHWE, wasz Bóg, dał wam odpoczynek i dał wam tę ziemię.  14. Wasze kobiety i dzieci oraz mienie niech pozostaną w ziemi, którą Mojżesz dał wam z tamtej strony Jordanu. Natomiast wszyscy wasi dzielni wojownicy w pełni uzbrojeni mają się przeprawić na czele waszych braci i im pomóc,  15. dopóki JAHWE nie da odpoczynku waszym braciom tak jak wam i dopóki oni także nie wezmą w posiadanie ziemi, którą JAHWE, wasz Bóg, im daje. Wtedy będziecie mogli wrócić do ziemi, która jest waszym dziedzictwem, a którą dał wam Mojżesz, sługa JAHWE, za Jordanem na wschodzie.  16. I odpowiedzieli Jozuemu: Wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy.  17. Jak byliśmy we wszystkim posłuszni Mojżeszowi, tak będziemy słuchać ciebie. Oby tylko JAHWE, twój Bóg, był z tobą, tak jak był z Mojżeszem.  18. Każdy, kto sprzeciwi się tobie i nie będzie słuchał twego słowa we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i dzielny. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org