Biblia Ekumeniczna, 2018

I List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 64 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
Temat:
Życie godne duchowego odrodzenia.

Rozdział 1

ADRES I POZDROWIENIE

1. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przebywających w rozproszeniu w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,  2. według planu podjętego przez Boga Ojca, w celu uświęcenia w Duchu, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech będą wśród was w obfitości. 

ZBAWIENIE I NOWE ŻYCIE

Żywa nadzieja
3. Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei,  4. do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego i trwałego, zachowanego dla was w niebiosach,  5. dla was, którzy jesteście chronieni mocą Boga przez wiarę w zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym.  6. Dlatego cieszcie się, chociaż teraz trzeba, abyście z powodu różnych doświadczeń trochę byli zasmuceni,  7. aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od zniszczalnego złota, próbowanego w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa.  8. Jego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Chociaż Go teraz też nie widzicie, wierzycie i cieszycie się niewysłowioną i pełną chwały radością,  9. osiągając cel waszej wiary – zbawienie dusz.  10. Tego zbawienia pilnie poszukiwali i starannie je badali prorocy, którzy o tej dla was łasce prorokowali.  11. Badali oni, na jaki i jakiego rodzaju czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusa, który zapowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, i następującą po nich chwałę.  12. Im zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz oznajmili wam ci, którzy głosili Dobrą Nowinę mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. W te sprawy pragną mieć wgląd aniołowie. 
Wezwanie do życia w świętości
13. Dlatego pobudźcie wasze umysły i bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która zostanie wam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa.  14. Jako posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości,  15. ale za przykładem Świętego, Tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu.  16. Zostało przecież napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.  17. Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, postępujcie w bojaźni przez czas waszego życia na ziemi.  18. Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające – srebrem lub złotem – zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców,  19. ale drogocenną krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego i bez skazy,  20. przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was.  21. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i dał Mu chwałę, tak że wasza wiara i nadzieja są w Bogu.  22. Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobłudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem,  23. jako odrodzeni nie ze zniszczalnego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa.  24. Ponieważ wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka jego chwała jest jak kwiat trawy. Trawa więdnie i kwiat opada,  25. a Słowo Pana trwa na wieki. Tym Słowem zaś jest Słowo, które zostało wam ogłoszone. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org