Biblia Ekumeniczna, 2018

II List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 67 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Wskazanie na ogromne możliwości dostępne dla tych, którzy związali swoje życie z Panem Jezusem, oraz ostrzeżenie przed fałszywą nauką.
Temat:
Jezus Chrystus jedyną skarbnicą obietnic i możliwości.

Rozdział 1

ADRES I POZDROWIENIE

1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę tak samo godną, jak i nasza:  2. Łaska i pokój niech zostaną w was pomnożone przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. 

WYBÓR BOŻY I ODPOWIEDŹ CZŁOWIEKA

Powołanie i wybranie chrześcijan
3. Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego Boska moc dała nam w darze przez poznanie Tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości.  4. Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się z zepsucia, jakie na tym świecie wynika z pożądliwości.  5. Tym samym też dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem,  6. poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością,  7. pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością.  8. Gdy bowiem są one w was i obfitują, nie czynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.  9. Kto natomiast ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów.  10. Dlatego, bracia, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie.  11. W ten sposób też zostanie wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

SŁOWO APOSTOŁA I NAUCZANIE PROROKÓW

12. Dlatego zamierzam ciągle wam przypominać o tych sprawach, chociaż je znacie i jesteście umocnieni w prawdzie, która wśród was jest obecna.  13. Uważam zaś za słuszne, dopóki jestem w tym ciele, zachęcać was przez przypominanie,  14. gdyż wiem, że niebawem będę się musiał rozstać z życiem, jak też ukazał mi to nasz Pan Jezus Chrystus.  15. Postaram się jednak, abyście także po moim odejściu zawsze pamiętali o tych sprawach. 
Uwielbienie Chrystusa i słowo prorockie
16. Daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa nie dlatego, że ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz dlatego, że staliśmy się naocznymi świadkami Jego wielkości.  17. Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się głos chwały Majestatu: Ten jest Moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie.  18. I ten głos, który rozległ się z nieba, usłyszeliśmy my, którzy byliśmy z Nim na świętej górze.  19. Mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo, a wy dobrze robicie, gdy trwacie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach,  20. to przede wszystkim wiedząc, że wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane.  21. Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo, ale przepowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego, posłani przez Boga ludzie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org