Biblia Ekumeniczna, 2018

Objawienie Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
95 r. po Chr.
Miejsce:
Wyspa Patmos (na Morzu Egejskim).
Cel:
Poinformowanie wierzących o przyszłych dziejach świata i Kościoła oraz zachęcenie ich przez to do trwania w wierze.
Temat:
Jezus Chrystus początkiem i końcem dziejów świata.

Rozdział 1

PROLOG

1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby pokazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce. Ukazał je, przez wysłanego swojego anioła, swemu słudze Janowi.  2. On potwierdził, że to, co widział, jest Słowem Boga i świadectwem Jezusa Chrystusa.  3. Błogosławiony ten, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski. 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Listy do siedmiu kościołów
4. Jan, do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,  5. i od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów,  6. i uczynił królestwem, kapłanami dla swojego Boga i Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.  7. Oto przychodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko, i ci, którzy Go przebili. I opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen.  8. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który przychodzi, Wszechmogący. 
Wizja Chrystusa
9. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i Królestwie, i wytrwałości w Jezusie, ze względu na Słowo Boga i świadectwo Jezusa byłem na wyspie zwanej Patmos.  10. W dniu Pańskim doznałem zachwycenia w duchu i usłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby,  11. który mówił: To, co widzisz, zapisz na zwoju i poślij do siedmiu Kościołów: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.  12. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników,  13. wśród świeczników natomiast kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w szatę długą aż do stóp i przepasanego na piersi złotym pasem.  14. Jego głowa zaś i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia.  15. Jego stopy były podobne do lśniącego brązu, jakby w piecu rozżarzonego, a głos jak huk wielu wód.  16. W swojej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz. Wyglądał jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy.  17. A gdy Go ujrzałem, upadłem do Jego stóp jak martwy. On zaś położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni,  18. i Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu.  19. Zapisz więc to, co zobaczyłeś, i to, co jest, i to, co ma potem nastąpić.  20. A tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w Mojej prawej dłoni i siedmiu złotych świeczników jest następująca: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników to siedem Kościołów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org