Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Adam ,, Sheth, Enosz  2. Kenan, Mahalaleel, Jered  3. Henoch, Matuzalem, Lamek  4. Noah ,, Shem, Ham i Jafeta.  5. synów Jafeta; Gomer i Magog i Madaj i Jawan i Tubal, a Meszek i Tiras .  6. A synowie Gomera; Ashchenaz i Rifat i Togarma.  7. A synowie Jawana; Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.  8. synów z szynką; Kusz i Misraim, Put, a Kanaan.  9. A synowie Kusz, Seba i Chawili i Sabta, a Ramy i Sabtecha. I synowie Ramy; Sheba i Dedan.  10. A Kusz spłodził Nimrod: zaczął za potężny na ziemi.  11. Misraim spłodził Ludim, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów  12. I Patrusytów i Casluhim, (z których przybyli Filistyni) i Caphthorim.  13. Kanaan spłodził Sydonu, jego pierworodny, potem Cheta  14. Jebuzejczyka również, a Amoryty i Girgashite  15. I Chiwwity i Arkite i Sinite  16. I Arwadyty i Semaryty i Chamatyty.  17. synów Sema; Elam i Aszszur i Arpachszad, a Lud, a Aram i Uz i Hul i Gether, a Meszek.  18. Arpachszad spłodził Szela i Szela spłodził Eber.  19. A do Ebera urodzili dwa synowie: nazwa w jednym Peleg, bo w jego czasach ziemia została podzielona i jego brata nazwa Joktan.  20. Joktan spłodził Almodada, Szelefa i Chasarmaweta, Jeracha  21. Hadorama również, a Uzala i Dikli  22. I Ebal i Abimael i Sheba  23. I Ophir i Chawili i Jobab. Wszyscy oni byli synami Joktana.  24. Sem ,, Arpachszad, Szela  25. Eber, Peleg, Reu  26. Serug, Nachor, Terach  27. Abram; to jest Abraham.  28. synów Abrahama; Isaac i Izmael.  29. Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar i Adbeel i Mibsam  30. Miszma, a Duma, Massa, Hadad i Tema  31. Jetur, Nafisz i Kedemah. Są to potomkowie Izmaela.  32. Synowie Ketury, Abrahama konkubina: porodziła Zimran i Jokszan i Medan i Midian i Ishbak i Szuacha. I synowie Jokszana; Sheba i Dedan.  33. I synowie Madianitów; Efa i Efer i Henocha i Abida i Eldaah. Wszystkie one są synami Ketury.  34. Abraham spłodził Isaac. Synowie Izaaka; Ezaw i Izrael.  35. synów Ezawa;; Elifaz, Reuel i Jeusz i Jaalam i Korach.  36. synów Elifaza; Teman i Omar Zephi i Gatam, Kenaz i Timna, a Amalekitów .  37. synów Reuela; Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.  38. I synowie z Seir; Lotan i Szobal i Sibeon, i Ana i Diszon, a Ezer i Dishan.  39. I synowie z Lotana; Hori i Homam: i Timna było Lotan-tych siostra.  40. synów Szobala; Alian i Manachat i Ebal, Szefi i Onam. I synowie Sibeona; Aja i Ana.  41. synów Any; Diszon. I synowie Diszona; Amram i Eszban i Jitran i Cheran.  42. synów Esera; Bilhan i Zavan i Jakan. Synowie z Dishan; Uz, a Aran.  43. Teraz to są królowie, że panował w ziemi Edomu przed każdy król nad dziećmi Izrael; Bela syn Beora: i nazwisko z jego miasta Dinhaba.  44. A gdy Bela nie żyje Jobab syn Zeracha z Bosry w jego miejsce królem.  45. A gdy Jobab nie żyje Chuszam z ziemi z Temanitów w jego miejsce królem.  46. A gdy Chuszam nie żyje, Hadad syn z Bedada, który uderzył Midian w polu z Moab, panował w jego miejsce i nazwa z jego miasta Awit.  47. A gdy Hadad nie żyje Samla z Masrekah w jego miejsce królem.  48. A gdy Samla nie żyje, Saul z Rechobot przez rzekę w jego miejsce królem.  49. A gdy Saul nie żyje, Baal-Chanan syn Akbora panował w jego miejsce królem.  50. A gdy Baal-Chanan nie żyje, Hadad w jego miejsce i nazwę z jego miasta był Pai oraz żony nazwa było Mehetabel, córka Matredy, córka Mezahaba.  51. Hadad zmarł również. I książęta Edomu było; książę Timna, książę Aliah, książę Jetheth  52. Duke Aholibamah, książę Ela, książę Pinon  53. Duke Kenaz, książę Teman, książę Mibzar  54. Duke Magdiel, książę Iram. Są książęta Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org