Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.

Rozdział 1

Parashah 34: B’midbar (In the desert) 1:1–4:20
1. Pan mówił do Mojżesza: na pustyni Synaju, w tabernakulum zgromadzenia, na pierwsza dzień drugi miesiąc w sekund roku po ich wyszedł ziemi Egipt, mówiąc: ,  2. Weź wy suma z całego zgromadzenia z dzieci Izraela, po ich rodzin, obok domu ojców , z numerem z ich nazwami, każdy mężczyzna przez swoich ankietach;  3. Od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy są w stanie iść dalej na wojnę w Izraelu: ty i Aaron powinien liczba im przez ich armie.  4. A z wami nie będzie człowiek z każdym plemię, każdy jeden głowy z domu z jego przodkami.  5. A oto imiona z mężczyzn, które staną z wami: z pokolenia Rubena; Elizur syn Szedeura .  6. Symeona; Shelumiel syn Suriszaddaja.  7. Judy; Nachszon syn Amminadaba.  8. Issachara, Natanael syn Suara.  9. Zabulona; Eliab syn Chelona.  10. Z synów Józefa: Efraima; Eliszama syn Ammihuda: Manassesa; Gamaliel syn w Pedahzur.  11. Beniamina; Abidan syn Gideoniego.  12. Dana; Ahiezer syn Ammiszaddaja.  13. Z Asera; Pagiel syn Okrana.  14. Gada; Eliasaf syn Deuela.  15. Neftalego; Ahira syn Enana.  16. Były to znana zgromadzenia ,, książęta z plemion ojców, głowice tysięcy w  Izrael.  17. Mojżesz i Aaron trwało te men, które są wyrażone poprzez ich nazwy:  18. i zebrali wszystko zgromadzenie razem na pierwszym Dzień drugi miesiąc i ogłosili ich rodowody , po ich rodzin, obok domu ojców, w zależności od liczby nazw, od dwudziestu roku stary oraz w górę, przez swoich ankietach.  19. Jak Pan nakazał Mojżesz, więc policzone im na pustyni Synaju.  20. A dzieci Rubena, Izraela najstarszy syn, przez pokolenia, po ich rodzin, obok domu ojców, w zależności od liczby nazw, przez swoich ankietach, każdy mężczyzna od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystko, co mogli wyjdzie na wojnę;  21. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Rubena, były czterdzieści i sześć tys i pięć sto .  22. Z synów Symeona, przez pokolenia, po ich rodzin, obok domu ojców, te, które zostały policzone z nich, w zależności od liczby nazw, przez swoich ankietach, każdy mężczyzna od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystko, byli w stanie iść dalej na wojnę;  23. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Symeona, były pięćdziesiąt i dziewięć tys i trzy sto .  24. Z synów Gada, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby z nazwy, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  25. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia z Gada, były czterdzieści i pięć tys sześć sto oraz pięćdziesiąt.  26. Z synów Judy, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby z nazwy, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  27. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Judy, były sześćdziesiąt i czternaście tys i sześć sto .  28. Z synów Issachara, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby z nazwy, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  29. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Issachara, były pięćdziesiąt i cztery tys i cztery sto .  30. Z synów Zabulona, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby z nazwy, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  31. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Zabulona, były pięćdziesiąt i siedem tys i cztery sto .  32. Z synów Józefa, a mianowicie z dziećmi Efraima, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu swych ojców, w zależności od liczby nazw, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  33. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Efraima, były czterdzieści tys i pięć sto.  34. Z synów Manassesa, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby nazw, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  35. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Manassesa, były trzydzieści i dwa tys i dwieście.  36. Z synów Beniamina, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby nazw, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  37. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Beniamina, były trzydzieści i pięć tys i cztery sto .  38. Z synów Dana, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby z nazwy, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  39. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Dana, były sześćdziesiąt i dwa tys i siedem sto .  40. dzieci Asera, według ich pokoleń, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby z nazwy, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  41. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Asera, były czterdzieści i jedno tys i pięć sto .  42. dzieci Neftalego, przez całe pokolenia, po ich rodzin, obok domu z ojców, w zależności od liczby z nazwy, od dwudziestu roku stary wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę;  43. Ci, którzy są policzone z nich, nawet plemienia Neftalego, były pięćdziesiąt i trzy tys i cztery sto .  44. Są to te, które zostały policzone, które Mojżesz i Aaron numer i książęta Izraela, będąc dwanaście ludzie: każdy jedna było dla domu z jego przodkami.  45. Tak więc były te, które zostały policzone dzieci Izraela, obok domu ojców, od dwudziestu roku lat wzwyż, wszystkich, którzy byli w stanie iść dalej na wojnę w Izraelu;  46. Nawet wszyscy, którzy są policzone były sześć sto tys i trzy tys i pięć sto i pięćdziesiąt.  47. Lecz Lewici po plemienia ojców nie były numerowane wśród im.  48. Albowiem Pan mówił do Mojżesza:, mówiąc  49. Tylko ty nie liczba plemię Lewiego, ani brać suma z nich wśród dzieci Izraela :  50. Ale ty powołać Lewici nad przybytkiem zeznań, a ponad wszystkich statków, oraz nad wszystkimi rzeczami, które do niej należą: Poniosą tabernakulum, a wszystkie naczynia oraz; przekazują one minister do niego, i obozem okrągły o tabernakulum.  51. A gdy tabernakulum postawił naprzód, lewici bierze go i kiedy tabernakulum ma być rozbił , Lewici określa go i obcy, który przychodzi prawie powinien być ukarany śmiercią.  52. A dzieci Izraela musi rozbić swoje namioty, każdy człowiek wg własnego obozu, a każdy człowiek wg własnego standardu przez swoich gospodarzy.  53. Lecz Lewici musi rozbić okrągły o tabernakulum zeznań, aby nie było gniew na zgromadzenie z dzieci Izraela: i lewici przechowują opłata w tabernakulum zeznań.  54. A dzieci Izraela nie według wszystkiego, co Pan nakazał Mojżesz, tak i oni. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org