Nowa Biblia Gdańska, 2012

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Adam, Set, Enosz.  2. Kenan, Mahalalel, Jered.  3. Chanoch, Metuszelach, Lemech.  4. Noach, Szem, Cham, Jafet.  5. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tyras.  6. Synowie Gomera: Aszkenas, Ryfat i Togarma.  7. Synowie Jawana: Elisza, Tarszysz, Kittim i Dodanym.  8. Synowie Chama: Kusz, Micraim, Put i Kanaan.  9. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabtecha; zaś synowie Ramy to: Szeba i Dedan.  10. Kusz spłodził też Nimroda; ten zaczął być mocarzem na ziemi.  11. A Micraim spłodził Ludów, Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów;  12. nadto Patrusów i Kasluchów, z których wyszli Pelisztini i Kaftory.  13. Zaś Kanaan spłodził Cydona swego pierworodnego, oraz Cheta,  14. Jebusytę, Emorejczyka, Girgaszytę,  15. Chiwitę, Arkijczyka, Synytę,  16. Arwadejczyna, Cemarejczyka i Chamatejczyka.  17. A synowie Szema to: Elam, Aszur, Arpachszat, Lud, Aram oraz Uc, Chul, Geter i Masz.  18. Zaś Arpachszat spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.  19. A Eberowi urodzili się dwaj synowie: Imię jednego Peleg, gdyż za jego dni została rozdzielona ziemia, a imię jego brata to Joktan.  20. Zaś Joktan spłodził Almodada, Szalefa, Chocarmaweta, Jeracha,  21. Hadorama, Uzala, Dyklę,  22. Obala, Abimaela, Szebę,  23. Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.  24. Szem, Arpachszad, Szelach,  25. Eber, Peleg, Reu,  26. Serug, Nachor, Terach,  27. Abram, który został Abrahamem.  28. Synowie Abrahama to: Ic'hak i Iszmael.  29. A to są ich potomkowie: Pierworodny Iszmaela – Nebajot oraz Kedar, Adbeel, Misbam,  30. Miszma, Duma, Massa, Chadat, Tema,  31. Jetur, Nafisz i Kedma. Ci są synami Iszmaela.  32. A synami Ketury, nałożnicy Abrahama, których urodziła, byli: Zymran, Jokszan, Medan, Midjan, Iszbak i Szuach. Zaś synowie Jokszana to: Szeba i Dedan.  33. Zaś synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldaa; ci wszyscy to synowie Ketury.  34. Abraham spłodził Ic'haka. Zaś synami Ic'haka byli: Esaw i Israel.  35. A synowie Esawa to: Elifaz, Reuel, Jeusza, Jaelama i Korach.  36. Zaś synowie Elifaza to: Theman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz; i syn Thimny Amalek.  37. Synowie Reuela to: Nachath, Zerach, Szamma i Mizza.  38. Zaś synowie Seira to: Lotan, Szobal, Cybeon, Ana, Diszon, Ecer i Diszan.  39. Natomiast synowie Lotana to: Chori i Homam; a siostrą Lotana Thimna.  40. A synowie Sobala to: Alwan, Manachath, Ebal, Szefo i Onam. Zaś synami Cybeona byli: Aja i Ana.  41. A synem Any był Diszon, a synami Diszona: Chemdan, Eszban, Ithran i Keran.  42. Synowie Ecera to: Bilhan, Zaawan i Akan; zaś synowie Duszana to: Uc i Aran.  43. Natomiast ci władcy panowali w ziemi Edomu, zanim nad synami Israela zapanował król: Bela, syn Beora; a nazwa jego miasta to Dinhaba.  44. I Bela umarł, a zamiast niego panował Jobab, syn Zeracha z Bocra.  45. I Jobab umarł, a zamiast niego panował Chuszam, z ziemi Themanitów.  46. I Chuszam umarł, a zamiast niego panował Hadad, syn Bedada, który poraził Midjanitów na błoniach Moabu; a nazwa jego miasta to Awith.  47. I Hadad umarł, a zamiast niego panował Samla z Mesreka.  48. I Samla umarł, a zamiast niego panował Szaul z Rechoboth, które jest nad strumieniem.  49. I umarł Szaul, a zamiast niego panował Baal–Chanan, syn Achbora.  50. Umarł też Baal–Chanan, a zamiast niego panował Hadar; zaś nazwa jego miasta to Pan; a imię jego żony to Mehetabel, córka Matedy, córka Me–Zahaba.  51. A kiedy umarł Hadar, książętami w Edomie byli: Książę Thimna, książę Alwa, książę Jetheth,  52. książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,  53. książę Kenaz, książę Theman, książę Mibcar,  54. książę Megdiel i książę Iram. Oto książęta Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org