Nowa Biblia Gdańska, 2012

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Adam, Set, Enosz.  Kenan, Mahalalel, Jered.  Chanoch, Metuszelach, Lemech.  Noach, Szem, Cham, Jafet.  Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tyras.  Synowie Gomera: Aszkenas, Ryfat i Togarma.  Synowie Jawana: Elisza, Tarszysz, Kittim i Dodanym.  Synowie Chama: Kusz, Micraim, Put i Kanaan.  Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabtecha; zaś synowie Ramy to: Szeba i Dedan.  Kusz spłodził też Nimroda; ten zaczął być mocarzem na ziemi.  A Micraim spłodził Ludów, Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów;  nadto Patrusów i Kasluchów, z których wyszli Pelisztini i Kaftory.  Zaś Kanaan spłodził Cydona swego pierworodnego, oraz Cheta,  Jebusytę, Emorejczyka, Girgaszytę,  Chiwitę, Arkijczyka, Synytę,  Arwadejczyna, Cemarejczyka i Chamatejczyka.  A synowie Szema to: Elam, Aszur, Arpachszat, Lud, Aram oraz Uc, Chul, Geter i Masz.  Zaś Arpachszat spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.  A Eberowi urodzili się dwaj synowie: Imię jednego Peleg, gdyż za jego dni została rozdzielona ziemia, a imię jego brata to Joktan.  Zaś Joktan spłodził Almodada, Szalefa, Chocarmaweta, Jeracha,  Hadorama, Uzala, Dyklę,  Obala, Abimaela, Szebę,  Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.  Szem, Arpachszad, Szelach,  Eber, Peleg, Reu,  Serug, Nachor, Terach,  Abram, który został Abrahamem.  Synowie Abrahama to: Ic'hak i Iszmael.  A to są ich potomkowie: Pierworodny Iszmaela – Nebajot oraz Kedar, Adbeel, Misbam,  Miszma, Duma, Massa, Chadat, Tema,  Jetur, Nafisz i Kedma. Ci są synami Iszmaela.  A synami Ketury, nałożnicy Abrahama, których urodziła, byli: Zymran, Jokszan, Medan, Midjan, Iszbak i Szuach. Zaś synowie Jokszana to: Szeba i Dedan.  Zaś synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldaa; ci wszyscy to synowie Ketury.  Abraham spłodził Ic'haka. Zaś synami Ic'haka byli: Esaw i Israel.  A synowie Esawa to: Elifaz, Reuel, Jeusza, Jaelama i Korach.  Zaś synowie Elifaza to: Theman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz; i syn Thimny Amalek.  Synowie Reuela to: Nachath, Zerach, Szamma i Mizza.  Zaś synowie Seira to: Lotan, Szobal, Cybeon, Ana, Diszon, Ecer i Diszan.  Natomiast synowie Lotana to: Chori i Homam; a siostrą Lotana Thimna.  A synowie Sobala to: Alwan, Manachath, Ebal, Szefo i Onam. Zaś synami Cybeona byli: Aja i Ana.  A synem Any był Diszon, a synami Diszona: Chemdan, Eszban, Ithran i Keran.  Synowie Ecera to: Bilhan, Zaawan i Akan; zaś synowie Duszana to: Uc i Aran.  Natomiast ci władcy panowali w ziemi Edomu, zanim nad synami Israela zapanował król: Bela, syn Beora; a nazwa jego miasta to Dinhaba.  I Bela umarł, a zamiast niego panował Jobab, syn Zeracha z Bocra.  I Jobab umarł, a zamiast niego panował Chuszam, z ziemi Themanitów.  I Chuszam umarł, a zamiast niego panował Hadad, syn Bedada, który poraził Midjanitów na błoniach Moabu; a nazwa jego miasta to Awith.  I Hadad umarł, a zamiast niego panował Samla z Mesreka.  I Samla umarł, a zamiast niego panował Szaul z Rechoboth, które jest nad strumieniem.  I umarł Szaul, a zamiast niego panował Baal–Chanan, syn Achbora.  Umarł też Baal–Chanan, a zamiast niego panował Hadar; zaś nazwa jego miasta to Pan; a imię jego żony to Mehetabel, córka Matedy, córka Me–Zahaba.  A kiedy umarł Hadar, książętami w Edomie byli: Książę Thimna, książę Alwa, książę Jetheth,  książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,  książę Kenaz, książę Theman, książę Mibcar,  książę Megdiel i książę Iram. Oto książęta Edomu.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org