Nowa Biblia Gdańska, 2012

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.

Rozdział 1

1. Na pustyni Synaj, w Przybytku Zboru, pierwszego dnia drugiego miesiąca, drugiego roku od ich wyjścia z ziemi Micraim, WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:  2. Zbierzcie zastęp całego zboru synów Israela według ich rodzin, według ich rodowych domów imienny wykaz wszelkiego ich męskiego pogłowia.  3. Od wieku dwudziestu lat i wyżej; wszystkich, którzy stają do broni w Israelu. Ty i Ahron uczyńcie ich przegląd według ich zastępów.  4. I niech będzie przy was po jednym mężu z każdego pokolenia; mąż, który jest na czele swego rodowego domu.  5. A oto imiona mężów, którzy przy was staną: Od Reubena Elicur, syn Szedeura;  6. od Szymeona Szelumiel, syn Curyszaddaja;  7. od Jehudy Nachszon, syn Amminadaba;  8. od Issachara Nethaneel, syn Cuara;  9. od Zebuluna Eliab, syn Chelona;  10. zaś od synów Josefa: Od Efraima Eliszama, syn Amihuda; od Menaszy Gamliel, syn Pedacura;  11. od Biniamina Abidan, syn Gideoni;  12. od Dana Achiezer, syn Ammiszadaja;  13. od Aszera Pagiel, syn Ochrona;  14. od Gada Eljasaf, syn Deuela;  15. od Naftalego Achira, syn Enana.  16. Ci powinni być powołani ze zboru jako naczelnicy pokoleń swoich ojców; to wodzowie tysięcy Israela.  17. Zatem Mojżesz i Ahron przyjęli tych mężów, wyszczególnionych po imieniu.  18. Pierwszego dnia, drugiego miesiąca, zgromadzili też cały zbór i zaczęli się porządkować według swych rodzin, według swoich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, według swych osób.  19. Jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi tak on odbył ich przegląd na pustyni Synaj.  20. I okazało się, że synów Reubena, pierworodnego Israela, według rodzinnego powinowactwa, według rodowych ich domów, według imiennych wykazów całego pogłowia męskiego w wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  21. tych spisanych w pokoleniu Reubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset osób.  22. Synów Szymeona według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według pospisowych imiennych wykazów, całego męskiego pogłowia od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  23. tych spisanych w pokoleniu Szymeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.  24. A synów Gada według rodzinnego powinowactwa, według ich domów rodowych, według imiennych wykazów od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stających do broni,  25. tych spisanych w pokoleniu Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.  26. A synów Jehudy według rodzinnego powinowactwa, według ich domów rodowych, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  27. tych spisanych w pokoleniu Jehudy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset.  28. Zaś synów Issachara według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  29. tych spisanych w pokoleniu Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.  30. A synów Zebuluna według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  31. tych spisanych w pokoleniu Zebuluna było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.  32. Z synów Josefa: Synów Efraima według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  33. tych spisanych w pokoleniu Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset.  34. A synów Menaszy według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  35. tych spisanych w pokoleniu Menaszy było trzydzieści dwa tysiące dwieście.  36. Zaś synów Biniamina według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  37. tych spisanych w pokoleniu Biniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta.  38. A synów Dana według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  39. tych spisanych w pokoleniu Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset.  40. Synów Aszera według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  41. tych spisanych w pokoleniu Aszera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset.  42. A synów Naftalego według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,  43. tych spisanych w pokoleniu Naftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.  44. Oto spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Ahron oraz przywódcy Israela a tych mężów było dwunastu, po jednym z każdego swojego domu rodowego.  45. Tak więc wszystkich synów Israela według ich rodowych domów, od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni w Israelu,  46. wszystkich tych spisanych było sześćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt.  47. Ale Lewici według rodowego szczepu nie stawili się między nimi do przeglądu.  48. Bowiem WIEKUISTY tak oświadczył Mojżeszowi:  49. Nie obejmiesz spisem tylko pokolenia Lewiego oraz nie zbierzesz ich zastępu razem z synami Israela.  50. Nadto ustanowisz Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa, wszystkimi jego przyborami i nad całością, która do niego należy. Oni będą nosić Przybytek oraz wszystkie jego przybory; oni też będą przy nim usługiwać, a swój obóz rozłożą wokół Przybytku.  51. Ile razy Przybytek wyruszy złożą go Lewici, a ile razy Przybytek stanie ustawią go Lewici; zaś postronny, który by podszedł poniesie śmierć.  52. A synowie Israela będą stawać według ich zastępów każdy w swoim obozie i każdy przy swej chorągwi.  53. Zaś Lewici rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa, aby nie przyszedł gniew na zbór synów Israela. Zatem Lewici będą stawać na straży przy Przybytku Świadectwa.  54. I synowie Israela to uczynili, stosownie do wszystkiego, co WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi; tak uczynili. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org