Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

Ewangelia Łukasza

Autor:
Łukasz (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Cezarea.
Cel:
Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo zdarzeniem historii.

Rozdział 1

1. Drogi Teofilu, wielu podejmowało się spisania relacji o sprawach, które rozegrały się wśród nas,  2. na podstawie tego, co nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i głosicielami nauki.  3. Dlatego też, Wasza Dostojność, ponieważ wszystkie te rzeczy zbadałem starannie od początku, wydało mi się słuszne, abym i ja napisał ci dokładną i uporządkowaną relację,  4. byś mógł się dowiedzieć, jak dobrze uzasadnione są sprawy, o których cię uczono.  5. Za czasów Heroda, króla J'hudy, był pewien kohen imieniem Z'charia, który należał do zmiany Awii. Jego żona pochodziła z rodu Aharona, a na imię było jej Eliszewa.  6. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, przestrzegając bez zarzutu wszystkich micwot i ustaw Adonai.  7. Ale nie mieli dzieci, bo Eliszewa była bezpłodna, a oboje byli posunięci w latach.  8. Pewnego razu, gdy Z'charia pełnił służbę jako kohen podczas dyżuru swojej zmiany przed Bogiem,  9. został wybrany poprzez losowanie (zgodnie ze zwyczajem panującym wśród kohanim), aby wejść do Świątyni i palić kadzidło.  10. Cały lud zebrał się na zewnątrz i modlił się podczas palenia kadzidła,  11. gdy Z'charii ukazał się anioł Adonai, stając po prawej stronie ołtarza kadzielnego.  12. Z'charia osłupiał i przeraził się na ten widok.  13. Ale anioł rzekł do niego: "Nie bój się, Z'chario, bo została wysłuchana twoja modlitwa. Żona twoja Eliszewa urodzi ci syna i nazwiesz go Jochanan.  14. Będzie on wam radością i rozkoszą; i wielu ludzi rozraduje się, kiedy się on narodzi,  15. bo będzie wielki w oczach Adonai. Nie będzie pił wina ani innego trunku i już od łona matki będzie napełniony Ruach Ha-Kodesz.  16. Zwróci wielu spośród ludu Isra'ela do ich Boga, Adonai.  17. Pójdzie przed Adonai w duchu i mocy Elijahu, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych, aby przyszykować Adonai gotowy lud".  18. Z'charia rzekł do anioła: "Skąd mogę być tego pewien? Bo jestem człowiekiem starym, a i moja żona jest posunięta w latach".  19. "Jestem Gawri'el - odrzekł mu anioł - i stoję przed obliczem Boga. Posłano mnie, abym przemówił do ciebie i przekazał ci tę dobrą nowinę.  20. A ponieważ nie uwierzyłeś temu, co powiedziałem, a co wypełni się, gdy nadejdzie czas, będziesz milczał i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy rzeczy te nastąpią".  21. Lud tymczasem czekał na Z'charię; dziwili się, co tak długo robi w Świątyni.  22. Ale kiedy wyszedł i nie mógł do nich przemówić, zrozumieli, że miał widzenie w Świątyni; oniemiały, porozumiewał się z nimi za pomocą znaków.  23. Kiedy zakończył się jego dyżur w służbie świątynnej, wrócił do domu.  24. Potem Eliszewa, jego żona, poczęła i pozostawała pięć miesięcy w odosobnieniu, mówiąc;  25. Adonai mi to uczynił, okazał mi teraz łaskę, aby zdjąć ze mnie publiczną hańbę".  26. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gawri'ela do pewnego miasta w Galil zwanego Naceret  27. do dziewicy zaręczonej z człowiekiem imieniem Josef, z domu Dawida; dziewicy było na imię Miriam.  28. Zbliżywszy się do niej, anioł rzekł: "Szalom, pani obdarzona łaską! Adonai jest z tobą!".  29. Bardzo ją zbiły z tropu jego słowa i zastanawiała się, co ma znaczyć takie pozdrowienie.  30. Anioł powiedział jej: "Nie bój się, Miriam, bo znalazłaś łaskę u Boga.  31. Posłuchaj! Zajdziesz w ciążę, urodzisz Syna i nadasz Mu imię Jeszua.  32. Będzie On wielki, będzie zwany Synem Ha'Eliona. Adonai, Bóg, da Mu tron Jego praojca Dawida,  33. i będzie On rządził Domem Jaakowa na wieki - Jego Królestwu nie będzie końca".  34. "Jak to możliwe - spytała anioła Miriam - skoro jestem dziewicą?"  35. Anioł odrzekł jej: "Ruach Ha-Kodesz zstąpi na ciebie, moc Ha'Eliona zakryje cię. Dlatego święte dziecko, które ci się urodzi, będzie zwane Synem Bożym.  36. Masz krewną, Eliszewę, która jest starą kobietą, i wszystkim wiadomo, że jest bezpłodna. Lecz poczęła ona syna i jest w szóstym miesiącu ciąży!  37. Bo u Boga nic nie jest niemożliwe".  38. Miriam powiedziała: "Jestem sługą Adonai, niech mi się stanie, jak rzekłeś".  39. Nie zwlekając, Miriam wyruszyła w drogę i pośpieszyła do miasta w górzystej okolicy J'hudy,  40. gdzie mieszkał Z'charia. Weszła do jego domu i pozdrowiła Eliszewę.  41. Gdy Eliszewa usłyszała pozdrowienie Miriam, poruszyło się dziecko w jej łonie. Eliszewę napełnił Ruach Ha-Kodesz  42. i przemówiła donośnym głosem: "Jakże błogosławiona jesteś pośród kobiet! I jak błogosławione jest dziecko w twoim łonie!  43. A kimże ja jestem, aby matka mojego Pana przychodziła do mnie?  44. Bo ledwie dźwięk twojego pozdrowienia dobiegł moich uszu, dziecko w moim łonie podskoczyło z radości!  45. Zaiste jesteś błogosławiona, bo zaufałaś, że obietnica, jaką ci dał Adonai, wypełni się".  46. Wtedy Miriam powiedziała: "Moja dusza wywyższa Adonai  47. i mój duch raduje się w Bogu, moim Zbawcy,  48. który zwrócił uwagę na swą służebnicę w jej uniżeniu. Bo - pomyślcie tylko - odtąd wszystkie pokolenia będą zwać mnie błogosławioną.  49. Mocny uczynił dla mnie wielkie rzeczy! Zaprawdę święte jest Jego imię;  50. i w każdym pokoleniu okazuje On miłosierdzie tym, którzy się Go boją.  51. Dokonał potężnych dzieł swoim ramieniem, rozgromił dumnych w sercu,  52. strącił władców z ich tronów, wywyższył pokornych,  53. napełnił głodnych dobrami, ale bogatych odesłał z niczym.  54. Stanął po stronie swego sługi Isra'ela, przez pamięć o miłosierdziu,  55. jakie obiecał naszym ojcom, Awrahamowi i jego potomstwu na wieki".  56. Miriam pozostała z Eliszewą przez mniej więcej trzy miesiące, po czym wróciła do domu.  57. Przyszedł dla Eliszewy czas narodzin dziecka i urodziła syna.  58. Jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, jaką dobroć okazał jej Adonai, i radowali się wraz z nią.  59. Ósmego dnia przyszli, aby dokonać b'rit-mili dziecka. Już mieli nadać mu imię Z'charia, po ojcu,  60. gdy jego matka odezwała się i rzekła: "Nie, ma mieć na imię Jochanan".  61. Powiedzieli jej: "Żaden z twoich krewnych nie nosi tego imienia",  62. i dawali znaki jego ojcu, aby się dowiedzieć, jakie imię on chce mu nadać.  63. Pokazał, aby mu podano tabliczkę do pisania, i ku zaskoczeniu wszystkich napisał: "Ma na imię Jochanan".  64. W tym momencie wróciła mu mowa, a jego pierwszymi słowami była b'racha dla Boga.  65. Wszystkich ich sąsiadów zdjął strach; i rozprawiano o tym wszystkim po całej górzystej okolicy J'hudy.  66. Każdy, kto o tym usłyszał, mówił sobie: "Kim zostanie to dziecko?". Bo najwyraźniej była nad nim ręka Adonai,  67. Jego ojca Z'charię napełnił Ruach Ha-Kodesz i wypowiedział on to proroctwo:  68. "Niech będzie pochwalony Adonai, Bóg Isra'ela, bo nawiedził On i odkupił swój lud,  69. wzbudzając nam potężnego Wyzwoliciela, który jest potomkiem Jego sługi Dawida.  70. Jest tak, jak mówił przez usta proroków od samego początku:  71. że będziemy wyswobodzeni od naszych wrogów i z mocy wszystkich, którzy nas nienawidzą.  72. Stało się to, aby mógł okazać miłosierdzie przyobiecane naszym ojcom, aby wspomniał na swoje święte przymierze,  73. na ślub, którym się zaprzysiągł przed Awrahamem awinu,  74. że sprawi, iż wolni od naszych nieprzyjaciół będziemy Mu służyć bez lęku,  75. w świętości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie nasze dni.  76. Ty, dziecko, będziesz zwane prorokiem Ha'Eliona; pójdziesz przed Panem, aby przygotować Mu drogę,  77. szerząc wśród Jego ludu wiedzę o tym, że wyzwolenie polega na dostąpieniu przebaczenia grzechów  78. dzięki tkliwemu miłosierdziu naszego Boga, które sprawia, że z niebios nawiedza nas Wschód Słońca,  79. aby jaśnieć nad tymi w ciemnościach, żyjącymi w cieniu śmierci, i aby wieść nasze stopy ścieżkami pokoju".  80. Dziecko rosło i stawało się mocne duchem, a mieszkało na pustyni, aż przyszedł czas, aby publicznie pokazać się Isra'elowi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org