Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

List do Filemona

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi, Onezymosowi, do jego pana Filemona.
Temat:
Pojednanie z Bogiem jako otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach między braćmi w wierze.

Rozdział 1

1. Sza'ul, więzień ze względu na Mesjasza Jeszuę, i brat Tymoteusz do naszego drogiego współpracownika Filemona,  2. wraz z siostrą Apfią, naszym współbojownikiem Archipem i zgromadzeniem, które zbiera się w twoim domu:  3. łaska wam i szalom od Boga, naszego Ojca, i Pana Jeszui Mesjasza.  4. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, gdy wspominam cię w modlitwach, Filemonie,  5. bo słyszę o twojej miłości i oddaniu dla Pana Jeszui i dla całego ludu Bożego.  6. Modlę się, aby wspólnota oparta na twoim oddaniu zrodziła pełne zrozumienie każdej dobrej rzeczy, jaka należy do nas w jedności z Mesjaszem.  7. Bo twoja miłość przydała mi wiele radości i otuchy. Bracie, pokrzepiłeś serca ludu Bożego.  8. Dlatego nie będę się wahał, aby w jedności z Mesjaszem zalecić ci, byś uczynił to, co powinieneś.  9. Ponieważ jednak ja, Sza'ul, jestem tym, kim jestem, człowiekiem starym, a teraz jeszcze ze względu na Mesjasza Jeszuę więźniem, wolę zwrócić się do ciebie na fundamencie miłości.  10. Prośba, jaką mam do ciebie, dotyczy mojego syna, któremu stałem się ojcem tu w więzieniu, Onezyma.  11. Jego imię znaczy "użyteczny" i choć był on kiedyś bezużyteczny dla ciebie, teraz stał się nader użyteczny, nie tylko dla ciebie, ale i dla mnie,  12. tak że zwracając go tobie, posyłam część mojego własnego serca.  13. Gorąco bym pragnął go przy sobie zatrzymać, aby mógł mi usługiwać zamiast ciebie tu w więzieniu, gdzie jestem ze względu na Dobrą Nowinę.  14. Ale nie chciałem robić niczego bez twojej zgody, aby dobro, które mi czynisz, było dobrowolne, a nie wymuszone.  15. Być może został od ciebie na krótki czas oddzielony, abyś mógł go odzyskać na wieki,  16. już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika - jako drogiego brata. A jest nim, szczególnie dla mnie. Lecz o ileż droższy musi być tobie, zarówno z ludzkiego punktu widzenia, jak i w jedności z Panem!  17. Jeśli zatem jesteś we wspólnocie ze mną, przyjmij go tak, jak byś mnie przyjął.  18. A jeśli wyrządził ci jaką szkodę albo jest ci co winien, obciąż tym mnie.  19. Ja, Sza'ul, piszę własnoręcznie. Zapłacę za to. (A nie wspomnę tu oczywiście, że jesteś mi winien swoje życie).  20. Tak, bracie, uczyń mi, proszę, tę łaskę w Panu, pokrzep moje serce w Mesjaszu.  21. Ufny, że odpowiesz pozytywnie, piszę to, wiedząc, że uczynisz więcej niż to, o co proszę.  22. Jeszcze jedno: przygotuj dla mnie pomieszczenie. Bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom was wszystkich Bóg da mi sposobność odwiedzenia was.  23. Epafras, mój współwięzień ze względu na Mesjasza Jeszuę, przesyła ci pozdrowienia,  24. podobnie Marek, Arystarch, Demas i Łukasz, moi współpracownicy.  25. Łaska Pana Jeszui Mesjasza niech będzie z twoim duchem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org