Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

I List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 64 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
Temat:
Życie godne duchowego odrodzenia.

Rozdział 1

1. Kefa, wysłannik Jeszui Mesjasza, do Bożych wybranych, żyjących jako obcy w diasporze - w Poncie, Galacji, Kapadocji, prowincji Azja i Bitynia -  2. wybranych zgodnie z tym, co przewidział Bóg Ojciec, i zastrzeżonych przez Ducha, aby byli posłuszni Jeszui Mesjaszowi i zostali pokropieni Jego krwią: łaska i szalom niech będą wasze w pełnej mierze.  3. Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana Jeszui Mesjasza, który zgodnie ze swym wielkim miłosierdziem sprawił, że poprzez zmartwychwstanie Jeszui Mesjasza narodziliśmy się na nowo do żywej nadziei,  4. do dziedzictwa, które nie może ulec skażeniu, zepsuciu ani zanikowi, strzeżonego dla nas w niebie.  5. Tymczasem dzięki ufności jesteście chronieni przez moc Bożą na wyzwolenie gotowe objawić się w Czasie Ostatnim.  6. Radujcie się z tego, mimo że przez pewien czas możecie doznawać smutku w rozmaitych próbach.  7. Nawet szczerość złota sprawdza się w ogniu. Próby te to mają na celu, aby szczerość waszej ufności, która jest daleko cenniejsza niż zniszczalne złoto, została uznana za godną pochwały, sławy i czci przy objawieniu Jeszui Mesjasza.  8. Nie widziawszy Go, ukochaliście Go. Nie widząc Go teraz, ale pokładając w Nim ufność, jesteście wciąż pełni radości, niewymownie chwalebnej.  9. I otrzymujecie to, ku czemu zmierza wasza ufność, czyli swoje wyzwolenie.  10. Prorocy, którzy prorokowali o tym przeznaczonym dla was darze wyzwolenia, rozważali to i pilnie się o to wywiadywali.  11. Starali się ustalić czas i okoliczności, na jakie wskazywał w nich Duch Mesjasza, przepowiadając cierpienia Mesjasza i chwalebne rzeczy, jakie miały potem nastąpić.  12. Zostało im objawione, że mówiąc o tych sprawach, pełnią tę służbę nie dla własnego, lecz dla waszego pożytku. I te właśnie rzeczy zostały teraz obwieszczone wam przez tych, którzy przekazywali wam Dobrą Nowinę przez Ruach Ha-Kodesz posłanego z nieba. Nawet aniołowie pragną wejrzeć w te sprawy!  13. Dlatego przygotujcie swe umysły do pracy, panujcie nad sobą i w całości złóżcie wasze nadzieje w darze, który otrzymacie, kiedy Jeszua Mesjasz zostanie objawiony.  14. Jako ludzie posłuszni Bogu, nie dawajcie się kształtować złym pragnieniom, jakie niegdyś miewaliście, kiedy jeszcze tkwiliście w niewiedzy.  15. Przeciwnie, naśladując Świętego, który was wezwał, sami stańcie się święci w całym swoim sposobie życia,  16. Tanach bowiem mówi: "Macie być święci, bo ja jestem święty".  17. A jeśli zwracacie się jako do Ojca do Tego, który sądzi bezstronnie na podstawie czynów każdego człowieka, powinniście z bojaźnią wieść swój doczesny żywot na ziemi.  18. Powinniście mieć świadomość, że na okup zapłacony po to, aby uwolnić was od bezwartościowego sposobu życia, jaki przekazali wam wasi ojcowie, nie składało się coś zniszczalnego, jak srebro czy złoto,  19. przeciwnie, była to kosztowna krwawa śmierć ofiarna Mesjasza jako baranka bez wady i skazy.  20. Bóg znał Go przed założeniem wszechświata, ale objawił Go w acharit-hajamim ze względu na was.  21. Przez Niego pokładacie ufność w Bogu, który wskrzesił Go z martwych i obdarzył Go chwałą, tak że wasza ufność i nadzieja są w Bogu.  22. A że oczyściliście się już poprzez posłuszeństwo prawdzie, abyście mieli szczerą miłość dla swoich braci, kochajcie się nawzajem głęboko, z całego serca.  23. Narodziliście się na nowo nie z jakiegoś ziarna, które zniszczeje, ale z takiego, które nie może zniszczeć, przez żywe Słowo Boże, które trwa na wieki.  24. Bo cały rodzaj ludzki jest jak trawa, cała jego chwała jak polny kwiat: trawa więdnie, a kwiat opada,  25. ale Słowo Adonai trwa na wieki. Ponadto to "Słowo" to Dobra Nowina, która jest wam głoszona. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org