Biblia Paulistów, 2016

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Adam, Set, Enosz,  2. Kenan, Mahalaleel, Jered,  3. Henoch, Metuszelach, Lamek,  4. Noe, Sem, Cham i Jafet.  5. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.  6. Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.  7. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Rodanim.  8. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.  9. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.  10. Ponadto Kusz był ojcem Nimroda, pierwszego mocarza na ziemi.  11. Misraim był praojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,  12. Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, od których wywodzą się Filistyni.  13. Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, następnie Cheta,  14. Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,  15. Chiwwity, Arkity, Synity,  16. Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.  17. Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram. Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Meszek.  18. Arpachszad był ojcem Szelacha, Szelach zaś Ebera.  19. Eberowi urodzili się dwaj synowie: pierwszy nosił imię Peleg, za jego życia bowiem ziemia została podzielona. Jego brat miał na imię Joktan.  20. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,  21. Hadorama, Uzala, Dikli,  22. Ebala, Abimaela, Saby,  23. Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy oni byli potomkami Joktana.  24. Sem, Arpachszad, Szelach,  25. Eber, Peleg, Reu,  26. Serug, Nachor, Terach,  27. Abram, czyli Abraham.  28. Synowie Abrahama: Izaak i Izmael  29. i ich potomkowie. Pierworodnym Izmaela był Nebajot, po nim Kedar, Adbeel, Mibsam,  30. Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,  31. Jetur, Nafisz i Kedma. Wszyscy oni byli potomkami Izmaela.  32. Ketura, drugorzędna żona Abrahama, urodziła mu synów: Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jeszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Saba i Dedan.  33. Synami Midiana zaś: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy oni byli potomkami Ketury.  34. Abraham był ojcem Izaaka, a synami Izaaka byli Ezaw i Izrael.  35. Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.  36. Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.  37. Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.  38. Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser, Diszan.  39. Synowie Lotana: Chori i Homam, a siostrą Lotana była Timna.  40. Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.  41. Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jetran i Keran.  42. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszona: Us i Aran.  43. A oto królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim jakikolwiek król zapanował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a miasto jego zwało się Dinhaba.  44. Kiedy Bela umarł, władzę po nim przejął Jobab, syn Zeracha z Bosry.  45. Po śmierci Jobaba królował Chuszam z kraju Temanitów.  46. Gdy Chuszam umarł, władzę po nim objął Hadad, syn Bedada, pochodzący z miasta Awit. To on rozgromił Madianitów na równinach Moabu.  47. Po śmierci Hadada władzę przejął Samla z Masreki.  48. Kiedy on umarł, władzę po nim objął Szaul z Rechobot położonego nad Rzeką.  49. Po śmierci Szaula panował Baal-Chanan, syn Akbora.  50. Kiedy Baal-Chanan umarł, władzę po nim przejął Hadad. Jego miastem było Pai, a żoną Mehetabel, córka Matredy, córki Mezahaba.  51. Potem umarł Hadad. Wtedy przywódcami plemion Edomu zostali: Timna, Alia, Jetet,  52. Oholibama, Ela, Pinon,  53. Kenaz, Teman, Mibsar,  54. Magdiel, Iram. Wszyscy oni byli przywódcami Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org