Biblia Paulistów, 2016

Księga Ezdrasza

Autor:
Ezdrasz: 7:27-9:15; pozostałe części: redaktorzy odpowiedzialni za 1-2Krn; tradycja żydowska również w tym przypadku wskazuje Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 539-516 r. p. Chr. (Ezd 1-6; Ag 1:14); 458-433 r. p. Chr. (Ezd 7-10); (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie w latach 433-423 p. Chr.
Miejsce:
Babilonia, Judea.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie najtrudniejszych doświadczeń narodowych.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.

Rozdział 1

1. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji - aby wypełniło się słowo JAHWE zapowiedziane przez Jeremiasza - pobudził JAHWE ducha Cyrusa, króla Persji, żeby w całym królestwie ogłosił i rozesłał na piśmie następujące rozporządzenie:  2. „Tak mówi Cyrus, król Persji: «PAN, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa świata. On też zlecił mi, aby wybudować Mu dom w Jerozolimie, w Judei.  3. Kto z was należy do Jego ludu - niech jego Bóg będzie z nim - niechaj wraca do Jerozolimy w Judei i niech odbudowuje dom JAHWE, Boga Izraela. On bowiem jest Bogiem mieszkającym w Jerozolimie.  4. Każdego więc, kto pozostał przy życiu, mieszkańcy tej miejscowości, w której mieszkał, niech zaopatrzą w srebro i złoto, w sprzęt domowy i bydło, i niech dodadzą dobrowolne ofiary na dom Boga, który jest w Jerozolimie»".  5. Przywódcy rodów Judy i Beniamina, jak też kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wyruszyli, aby budować dom JAHWE w Jerozolimie.  6. Wszyscy ich sąsiedzi wspomogli ich hojnie: srebrem, złotem, sprzętami domowymi, bydłem i kosztownościami, nie licząc wszystkich ofiar dobrowolnych.  7. Król Cyrus rozkazał wziąć wszystkie przedmioty należące niegdyś do domu JAHWE, które Nabuchodonozor wywiózł z Jerozolimy, aby ofiarować je w świątyni swojego boga.  8. Cyrus, król Persji, polecił skarbnikowi Mitredatowi przejąć je i przekazać Szeszbassarowi, namiestnikowi judzkiemu.  9. A oto ich lista: trzydzieści złotych mis, tysiąc srebrnych mis, dwadzieścia dziewięć noży,  10. trzydzieści pucharów ze złota, czterysta dziesięć pucharów zastępczych ze srebra, tysiąc innych naczyń.  11. Wszystkich przedmiotów złotych i srebrnych było pięć tysięcy czterysta. To wszystko zabrał Szeszbassar, wracając razem z innymi wygnańcami z Babilonii do Jerozolimy. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org