Biblia Paulistów, 2016

Księga Barucha

Rozdział 1

1. Oto słowa księgi, którą w Babilonie napisał Baruch, syn Neriasza, syna Machsejasza, syna Sedecjasza, syna Asadiasza, syna Chilkiasza.  2. Było to w piątym roku, siódmego dnia miesiąca od czasu, kiedy Chaldejczycy zdobyli i spalili Jeruzalem.  3. Słowa tej księgi odczytał Baruch w obecności króla judzkiego Jechoniasza, syna Jojakima, oraz wobec całego ludu, który zgromadził się wokół księgi.  4. Tak więc słuchali go możni, dworzanie, starszyzna i cały lud, od najmniejszego do największego, wszyscy mieszkający w Babilonie nad rzeką Sud.  5. A potem płakali, pościli i modlili się do JAHWE.  6. Następnie zebrano srebro, ile tylko każdy mógł dać,  7. i posłano je do Jeruzalem, do kapłana Jojakima, syna Chilkiasza, syna Szaloma oraz do innych kapłanów i do całego ludu będącego z Jojakimem w Jeruzalem.  8. Dziesiątego dnia miesiąca Siwan Baruch odebrał naczynia domu Pańskiego, zrabowane niegdyś ze świątyni. Miał je zwrócić do kraju Judy. Były to te srebrne naczynia, które kazał zrobić Sedecjasz, syn Jozjasza, król Judy.  9. Zabrał je Nabuchodonozor, król babiloński, gdy przesiedlił z Jeruzalem do Babilonu króla Jechoniasza z książętami, a wraz z nimi wziął w niewolę możnych i lud tej ziemi.  10. Zebrane srebro przekazano do Jeruzalem z takimi oto słowami: „Posyłamy wam srebro. Kupcie za nie wszystko, czego potrzeba na ofiarę całopalną, przebłagalną i kadzielną, abyście mogli złożyć ofiary na ołtarzu JAHWE, BOGA naszego.  11. Módlcie się też o pomyślność króla babilońskiego Nabuchodonozora oraz jego syna Baltazara, aby ich życie trwało tak długo, jak trwa niebo nad ziemią.  12. Wówczas JAHWE udzieli nam pomyślności i właściwego rozeznania, byśmy mogli żyć pod opieką króla babilońskiego Nabuchodonozora i jego syna Baltazara i byśmy im służyli przez długie lata, ciesząc się ich życzliwością.  13. Módlcie się też do JAHWE, BOGA naszego, za nas, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu i aż dotąd Jego gniew nie przestaje płonąć nad nami.  14. Zapoznajcie się dobrze z księgą, którą wam przesyłamy. Niech będzie czytana publicznie w domu Pańskim w dniach waszych świątecznych zgromadzeń.  15. I powiecie: „JAHWE, Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś wstyd, jak to jest obecnie! Wstyd ludziom Judy i mieszkańcom Jeruzalem,  16. wszystkim naszym królom i książętom, naszym kapłanom i prorokom oraz naszym przodkom!  17. Bo zgrzeszyliśmy przeciw JAHWE.  18. Nie byliśmy Mu ulegli i nie słuchaliśmy głosu JAHWE, BOGA naszego, i nie postępowaliśmy według przykazań, które nam przekazał.  19. Nie słuchaliśmy głosu JAHWE, BOGA naszego, nie byliśmy Mu posłuszni od dnia, kiedy JAHWE wyprowadził naszych przodków z Egiptu. I tacy pozostaliśmy do dnia dzisiejszego.  20. Dlatego przylgnęły do nas nieszczęścia i przekleństwo, którymi zagroził nam JAHWE przez sługę swego Mojżesza, kiedy wyprowadził naszych przodków z ziemi egipskiej, aby dać nam ziemię, opływającą w mleko i miód, jak to jest do dnia dzisiejszego.  21. Nie słuchaliśmy nie tylko głosu JAHWE, BOGA naszego, ale i żadnego z proroków, których On posyłał do nas.  22. Każdy postępował według złych zamysłów swego serca, tak iż służyliśmy obcym bogom i robiliśmy to, co nie podobało się JAHWE, naszemu Bogu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org