Biblia Paulistów, 2016

Księga Amosa

Autor:
Amos.
Czas:
Ok. 753 r. p. Chr. (w przedziale 760-740 r. p. Chr.), ok. 30 lat przed upadkiem Izraela.
Miejsce:
Betel.
Cel:
Zapowiedź sądu nad sąsiadami Izraela i nad samym Izraelem oraz wezwanie do opamiętania.
Temat:
Powszechna odpowiedzialność człowieka wobec Boga.

Rozdział 1

1. Słowa Amosa, który był jednym z pasterzy w Tekoa. W czasach Ozjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi, miał on widzenie dotyczące Izraela.  2. Powiedział on: JAHWE zagrzmi z Syjonu, wyda swój głos z Jerozolimy, spustoszone będą pastwiska pasterzy i uschnie szczyt Karmelu.  3. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech występków Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż zmłócili żelaznym wałem Gilead.  4. Ześlę więc ogień na dom Chazaela, by pożarł pałace Ben-Hadada.  5. Złamię rygle Damaszku i wytnę mieszkańców doliny Awen i trzymającego władzę w Bet-Eden, a naród Aramu będzie uprowadzony do Kir- mówi JAHWE.  6. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech występków Gazy i z powodu czterech nie odwołam tego wyroku, gdyż uprowadzili wszystkich bez reszty, by wydać ich Edomowi.  7. Ześlę więc ogień na mury Gazy, by pożarł jej pałace.  8. Wytnę mieszkańców Aszdodu i trzymającego władzę w Aszkelonie. Zwrócę moją rękę przeciwko Ekronowi i zginie reszta Filistynów - powiedział JAHWE Bóg.  9. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie odwołam tego wyroku, gdyż uprowadzili wszystkich bez reszty, by wydać ich Edomowi, i nie pamiętali o bratnim przymierzu.  10. Ześlę więc ogień na mury Tyru, by pożarł jego pałace.  11. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie odwołam tego wyroku, gdyż swoich braci prześladował mieczem, tłumiąc w sobie wszelką litość. Gniew jego srożył się nieustannie, a jego złość nie miała końca.  12. Ześlę więc ogień na Teman, by spalił pałace Bosry.  13. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech występków Ammonitów i z powodu czterech nie odwołam tego wyroku, gdyż rozcinali brzuchy ciężarnym kobietom w Gileadzie, aby poszerzyć swoje granice.  14. Na murach Rabby rozpalę ogień, by spalił jej pałace, podczas zgiełku w dzień bitwy, podczas burzy w dzień wichru.  15. I pójdzie do niewoli ich król wraz z książętami - powiedział JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org