Biblia Paulistów, 2016

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.

Rozdział 1

1. Pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej powiedział JAHWE do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:  2. „Policzcie całą społeczność Izraelitów według rodów i rodzin, licząc imiennie  3. izraelskich mężczyzn w wieku od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki. Ty i Aaron dokonajcie ich przeglądu według oddziałów wojskowych.  4. Powinien wam przy tym pomagać jeden mężczyzna z każdego plemienia, głowa rodu.  5. Oto są imiona mężczyzn, którzy mają wam pomagać: z plemienia Rubena - Elisur, syn Szedeura;  6. z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja;  7. z Judy - Nachszon, syn Amminadaba;  8. z Issachara - Netaneel, syn Suara;  9. z Zabulona - Eliab, syn Chelona;  10. spośród synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura;  11. z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego;  12. z Dana - Achiezer, syn Ammiszaddaja;  13. z Asera - Pagiel, syn Okrana;  14. z Gada - Eliasaf, syn Deuela;  15. z Neftalego - Achira, syn Enana”.  16. Ci zostali wezwani ze społeczności jako wodzowie plemion swoich przodków, naczelnicy oddziałów Izraela.  17. Mojżesz i Aaron przyjęli więc tych mężczyzn, którzy zostali imiennie wyznaczeni.  18. Pierwszego dnia drugiego miesiąca zwołali całą społeczność i spisano wszystkich według przynależności do rodów i rodzin. Spisano ich po kolei, imiennie, od lat dwudziestu wzwyż.  19. Mojżesz dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj, tak jak mu JAHWE nakazał.  20. Potomków Rubena, pierworodnego syna Izraela, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  21. Liczba zarejestrowanych z plemienia Rubena wynosiła czterdzieści sześć tysięcy pięćset.  22. Potomków Symeona, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  23. Liczba zarejestrowanych z plemienia Symeona wynosiła pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.  24. Potomków Gada, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  25. Liczba zarejestrowanych z plemienia Gada wynosiła czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.  26. Potomków Judy, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  27. Liczba zarejestrowanych z plemienia Judy wynosiła siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset.  28. Potomków Issachara, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  29. Liczba zarejestrowanych z plemienia Issachara wynosiła pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.  30. Potomków Zabulona, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  31. Liczba zarejestrowanych z plemienia Zabulona wynosiła pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.  32. Potomków Józefa z plemienia Efraima, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn, od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  33. Liczba zarejestrowanych z plemienia Efraima wynosiła czterdzieści tysięcy pięćset.  34. Potomków Józefa z plemienia Manassesa, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  35. Liczba zarejestrowanych z plemienia Manassesa wynosiła trzydzieści dwa tysiące dwieście.  36. Potomków Beniamina, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  37. Liczba zarejestrowanych z plemienia Beniamina wynosiła trzydzieści pięć tysięcy czterysta.  38. Potomków Dana, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  39. Liczba zarejestrowanych z plemienia Dana wynosiła sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset.  40. Potomków Asera, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  41. Liczba zarejestrowanych z plemienia Asera wynosiła czterdzieści jeden tysięcy pięćset.  42. Potomków Neftalego, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, spisano imiennie według rodów i rodzin.  43. Liczba zarejestrowanych z plemienia Neftalego wynosiła pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.  44. Spisu dokonali Mojżesz i Aaron oraz wodzowie Izraela, po jednym z każdego plemienia.  45. Pełna liczba Izraelitów, od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki, spisanych według rodów i rodzin,  46. wynosiła sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.  47. Lewici nie zostali policzeni według swoich rodów.  48. JAHWE powiedział bowiem do Mojżesza:  49. „Nie będziesz spisywał plemienia Lewiego i nie włączysz go do spisu synów Izraela.  50. Powierzysz im natomiast pieczę nad mieszkaniem Świadectwa, nad jego wyposażeniem i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą przenosić święte mieszkanie i całe jego wyposażenie, będą pełnić w nim służbę, a swoje namioty rozbiją wokół niego.  51. Kiedy święte mieszkanie będzie zmieniało miejsce postoju, lewici rozmontują je, a gdy się zatrzyma, znów je zbudują. Jeśli ktoś inny zbliżyłby się do niego, powinien zostać ukarany śmiercią.  52. Izraelici rozbiją swoje namioty każdy w swoim obozie i pod swoimi znakami.  53. Lewici natomiast postawią namioty wokół mieszkania Świadectwa, aby Pan Bóg nie rozgniewał się na lud Izraela. Lewici powinni trwać na straży mieszkania Świadectwa”.  54. Izraelici spełnili więc wszystko, co JAHWE nakazał Mojżeszowi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org