Biblia Paulistów, 2016

I List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!  2. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich i pamiętamy o was nieustannie w naszych modlitwach.  3. Wspominamy przed Bogiem, naszym Ojcem, wasze dzieło wiary, trud miłości i stałość nadziei w naszym Panu, Jezusie Chrystusie.  4. Wiecie, bracia umiłowani przez Boga, że On was wybrał.  5. Głosiliśmy wam bowiem Ewangelię nie tylko słowem, ale w mocy Ducha Świętego i z pełnym przekonaniem. Wiecie przecież, jacy byliśmy wobec was, gdy przebywaliśmy z wami.  6. Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, kiedy przyjęliście słowo pośród licznych utrapień, radując się w Duchu Świętym.  7. Tak oto staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.  8. Od was bowiem słowo Pańskie rozszerzyło się nie tylko w Macedonii i Achai, lecz wasza wiara w Boga stała się znana wszędzie, tak że my nie potrzebujemy o tym mówić.  9. Ludzie sami opowiadają, jak zostaliśmy przez was przyjęci i jak zwróciliście się ku Bogu, odwracając się od bożków, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu  10. i oczekiwać z nieba Jego Syna, Jezusa, wskrzeszonego z martwych. On nas wybawi od nadchodzącego gniewu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org