Biblia Paulistów, 2016

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

1. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga posłany do głoszenia obietnicy życia w Chrystusie Jezusie,  2. do Tymoteusza, umiłowanego dziecka: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.  3. Dzięki składam Bogu, któremu służę - jak moi przodkowie - z czystym sumieniem, gdy nieustannie wspominam ciebie dniem i nocą w moich modlitwach.  4. Pamiętając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością.  5. Mam w pamięci twoją szczerą wiarę, którą miała już twoja babka Lois, a następnie twoja matka Eunika. Jestem pewien, że ty też ją posiadasz.  6. Właśnie dlatego przypominam ci, abyś rozpalił na nowo Boży dar łaski, który otrzymałeś przez nałożenie moich rąk.  7. Bóg bowiem nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i opanowania.  8. Dlatego nie wstydź się świadczyć o naszym Panu ani nie wstydź się mnie, Jego więźnia, lecz razem ze mną znoś cierpienia dla Ewangelii, ufając mocy Boga.  9. On nas zbawił i dał nam święte powołanie nie dzięki naszym czynom, lecz zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską. Łaska ta była nam dana przed wiekami w Chrystusie Jezusie,  10. a obecnie została objawiona przez ukazanie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa. On zniszczył śmierć, a ukazał blask życia i nieśmiertelności - przez Ewangelię.  11. Dla niej zostałem ustanowiony głosicielem, apostołem i nauczycielem.  12. Z tego powodu cierpię obecnie, lecz nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. Jestem przekonany, że On ma moc zachować mój depozyt aż do owego dnia.  13. Trzymaj się zdrowej nauki, jaką usłyszałeś ode mnie, w wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie.  14. Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.  15. Opuścili mnie - jak wiesz - wszyscy, którzy pochodzą z Azji, nawet Figelos i Hermogenes.  16. Niech Pan okaże miłosierdzie rodzinie Onezyfora. On bowiem często dodawał mi otuchy i nie wstydził się moich kajdan.  17. Kiedy przybył do Rzymu, wytrwale mnie szukał, aż znalazł.  18. Niech Pan okaże mu swoje miłosierdzie w owym dniu. A jak cenne usługi oddał mi w Efezie, sam wiesz najlepiej. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org