Nowy Testament Dosłowny EIB

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.

Rozdział 1

1. Zwój o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.  2. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz jego braci.  3. Juda poprzez Tamar był ojcem Faresa i Zary, Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama.  4. Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona.  5. Salmon poprzez Rahab był ojcem Boesa, Boes poprzez Rut ojcem Jobeda, a Jobed był ojcem Jesaja.  6. Jessaj był ojcem Dawida, króla, Dawid poprzez żonę Uriasza był ojcem Salomona.  7. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asafa.  8. Asaf był ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza.  9. Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza.  10. Ezechiasz był ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amona, Amon ojcem Josjasza.  11. Josjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie przesiedlenia do Babilonu.  12. A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniasz został ojcem Salatiela, Salatiel zaś ojcem Zorobabela.  13. Zorobabel był ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora.  14. Azor był ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda.  15. Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba.  16. Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.  17. Co do wszystkich więc pokoleń: od Abrahama do Dawida jest pokoleń czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu -- pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa -- pokoleń czternaście.  18. Z pochodzeniem Jezusa Chrystusa było natomiast tak: Po zaręczeniu Jego Matki Marii Józefowi, przed ich zejściem się, została znaleziona w ciąży z Ducha Świętego.  19. Józef natomiast, jej mąż, jako [człowiek] prawy, nie zamierzał jej zniesławiać, lecz chciał się z nią bez rozgłosu rozwieść,  20. gdy to rozważał, oto we śnie ukazał mu się anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przygarnąć Marii, twojej żony, gdyż to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.  21. Urodzi Syna i nadasz mu imię Jezus; On bowiem zbawi swój lud swój od jego grzechów.  22. A to wszystko się stało, aby się wypełniło to, co zostało wypowiedziane przez Pana za pośrednictwem proroka:  23. Oto panna pocznie i urodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.  24. Gdy zaś Józef obudził się ze snu, zrobił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przygarnął swoją żonę.  25. Nie obcował z nią jednak, dopóki nie urodziła syna -- i nadał Mu imię Jezus. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org