Nowy Testament Dosłowny EIB

Dzieje Apostolskie

Autor:
Łukasz, autor Ewangelii.
Czas:
Ok. 63-65 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane.
Cel:
Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa.
Temat:
Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana Jezusa Chrystusa.

Rozdział 1

1. Pierwszy traktat, Teofilu, napisałem w rzeczy samej o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i [czego rozpoczął] uczyć  2. aż do dnia, gdy po wydaniu - przez Ducha Świętego - poleceń apostołom, których sobie wybrał, został wzięty w górę;  3. im także po swojej męce, w wielu przekonywających dowodach przedstawił się jako żyjący: ukazywał im się przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym.  4. A w czasie wspólnego spotkania, przykazał im: Nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode Mnie,  5że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niewielu tych dniach będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym.  6. Gdy więc byli zgromadzeni, dopytywali Go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do dawnej [świetności]?  7. On im natomiast odpowiedział: Nie wasza to rzecz poznać okresy i daty, które [sam] Ojciec ustalił z racji swojej władzy,  8lecz otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie Mi świadkami tak w Jerozolimie, jak i w całej Judei, w Samarii - i aż po najdalsze krańce ziemi.  9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał Go sprzed ich oczu.  10. Kiedy zaś wpatrywali się, jak On się wstępuje do nieba, oto stanęli przy nich dwaj mężczyźni w białych ubraniach.  11. Powiedzieli oni: Mężowie z Galilei, dlaczego tak stanęliście i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie w taki sposób, w jaki zobaczyliście Go wstępującego do nieba.  12. Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabatniej.  13. Gdy weszli do [miasta], udali się do sali na piętrze, w której zatrzymali się: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota, i Juda, syn Jakuba.  14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami i z Marią, Matką Jezusa oraz z Jego braćmi.  15. W tych też dniach Piotr powstał pośród braci - a był tam razem tłum [liczący] około stu dwudziestu imion - i powiedział:  16. Mężowie bracia! Musiało zostać spełnione Pismo, w którym Duch Święty ustami Dawida, przepowiedział Judasza, który stał się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa -  17. gdyż został zaliczony do nas i otrzymał udział w tym posługiwaniu.  18. On to za zapłatę niesprawiedliwości nabył pole, a gdy padł na twarz, pękł przez środek i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności.  19. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak że nazwano to pole w ich własnym dialekcie Akeldamah, to jest Pole Krwi.  20. Napisane jest bowiem w zwoju Psalmów: Niech jego mieszkanie stanie się puste I niech nie będzie, kto by w nim mieszkał, oraz: Niech inny weźmie jego pasterski urząd.  21. Trzeba więc, aby spośród mężczyzn, którzy schodzili się z nami przez cały czas, gdy do nas przyszedł i odszedł Pan Jezus,  22. począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został od nas wzięty w górę, aby jeden z tych stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.  23. I postawili dwóch: Józefa, zwanego Barsabbą, którego też nazywano Justusem, oraz Mattiasza.  24. I pomodlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś,  25. aby zajął miejsce w tej posłudze i apostolstwie, od którego odwrócił się Judasz, aby pójść na swe własne miejsce.  26. I dali im losy; a los padł na Mattiasza; on też został zaliczony wraz z jedenastoma apostołami. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org