Nowy Testament Popowskiego

List do Galacjan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata).
Czas:
49 lub 52 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia.
Cel:
Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Usprawiedliwienie jest sprawą wiary.

Rozdział 1

1. Paweł, apostoł wysłany nie od ludzi i nie przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i przez Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych,  2. oraz wszyscy towarzyszący mi bracia — do Kościołów w Galacji:  3. łaska wam i pokój od Boga Ojca i od Pana, Jezusa Chrystusa,  4. który siebie wydał za nasze grzechy, by nas wyzwolić z obecnego zepsutego wieku zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego,  5. któremu chwała na wieki wieków. Amen.  6. Jestem zdziwiony, że od Tego, który was powołał dzięki łaskawości Chrystusa, przechodzicie tak szybko do jakiejś innej ewangelii.  7. A innej nie ma! Tylko są tacy, którzy mącą wśród was i chcą wypaczyć ewangelie Chrystusa.  8. Otóż choćbyśmy my sami czy anioł z nieba głosili inaczej, niż już wam ogłosiliśmy w ewangelii, niech będzie wyklęty.  9. Jak dawniej powiedzieliśmy, tak teraz znowu mówię: jeżeli ktoś głosi wam w ewangelii inaczej, niż otrzymaliście, niech będzie wyklęty.  10. Czy teraz ludzi chcę sobie pozyskać, czy Boga? Albo czy to ludziom pragnę się przypodobać? Gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym już pewnie sługą Chrystusa.  11. Oznajmiam wam, bracia, co do podanej przeze mnie ewangelii, że nie opiera się ona na człowieku;  12. bo i nie od człowieka ją otrzymałem ani nie przez naukę przyjąłem, lecz przez objawienie Jezusa Chrystusa.  13. Przecież na pewno słyszeliście o mojej przed laty postawie w judaizmie, że aż z nadmiarem gorliwości prześladowałem Kościół Boga i usiłowałem go zniszczyć.  14. A przodowałem w judaizmie wśród wielu rówieśników mojego plemienia, gdyż byłem nadzwyczaj gorliwym wyznawcą tradycji mych przodków.  15. Kiedy zaś Ten, który już w łonie mej matki wybrał mnie i powołał dzięki swojej łaskawości,  16. postanowił, aby mi swojego Syna objawić, abym w ewangelii głosił Go poganom, natychmiast, bez naradzania się z kimkolwiek  17. i nie udając się do Jerozolimy, do wcześniejszych ode mnie apostołów, odszedłem do Arabii, a potem znowu wróciłem do Damaszku.  18. Później, po trzech latach, udałem się do Jerozolimy, by poznać Kefasa. Pozostałem u niego przez piętnaście dni.  19. Innego zaś apostoła nie widziałem z wyjątkiem Jakuba, brata Pana.  20. A [oświadczam] przed Bogiem, że w tym, co piszę, nie kłamię.  21. Następnie poszedłem na tereny Syrii i Cylicji.  22. Zgromadzeniom natomiast Judei, tym w Chrystusie, bezpośrednio nie byłem znany.  23. Słyszeli tylko to: „Ów nasz dawniejszy prześladowca głosi teraz wiarę, którą przedtem usiłował zniszczyć”.  24. I za mnie wielbili Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org