Nowy Testament Popowskiego

List do Kolosan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy
Cel:
Podkreślenie prawdy, że duchowy rozwój dokonuje się dzięki więzi z Chrystusem opartej na wierze, a nie dzięki przestrzeganiu religijnych rytuałów, tajemniczym związkom ze światem ducha i znajomości zasad rzekomo rządzących rzeczywistością.
Temat:
Chrystus w nas – nadzieja chwały.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, oraz Tymoteusz, brat,  2. do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca.  3. Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ilekroć za was modlimy się,  4. bo usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką macie do wszystkich świętych  5. z racji tej nadziei, która już jest dla was odłożona w niebie. Dowiedzieliście się o niej ze słowa prawdy, zawartego w ewangelii,  6. która do was dotarła. Jak na całym świecie owocuje ona i wzrasta, tak i w was od tego dnia, w którym usłyszeliście i prawdziwie poznaliście łaskę Boga.  7. Nauczyliście się [jej] od Epafrasa, naszego umiłowanego towarzysza w służbie, gdyż jest on dla was wiernym sługą Chrystusa.  8. To on nas powiadomił o waszej miłości w Duchu.  9. Dlatego właśnie my od dnia, w którym się [o tym wszystkim] dowiedzieliśmy, bez przerwy za was modlimy się i prosimy, abyście się do końca napełnili poznaniem woli Boga w zakresie całej mądrości i duchowego zrozumienia,  10. tak byście postępowali w sposób godny Pana dla pełnego przypodobania się, wydając owoc we wszelkiego rodzaju dobrym czynie i wzrastając w poznaniu Boga;  11. umacniając się pełną mocą według potęgi działania Jego chwały, by dojść do pełnej wytrwałości i cierpliwości; z radością  12. dziękując Ojcu, który was przysposobił do posiadania swojej części w dziale świętych w świetle.  13. On nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojej miłości,  14. w którym mamy wykupienie, odpuszczenie grzechów.  15. On jest wizerunkiem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia,  16. bo w Nim wszystko, co w niebiosach i co na ziemi, zostało stworzone: widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze; wszystko dzięki Niemu i dla Niego jest stworzone.  17. To On jest przed wszystkim, wszystko na Nim jest oparte.  18. On jest Głową Ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym narodzonym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy.  19. Postanowił bowiem, aby w Nim zamieszkała cała pełnia  20. i aby przez Niego wszystko znowu pojednać z sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża: dzięki Niemu — i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.  21. Również was, choć niegdyś byliście obcy i wrodzy w myśleniu z powodu złych czynów,  22. teraz przez śmierć pojednał w swoim ziemskim ciele, aby was przed Nim postawić jako świętych, i nieskalanych, i nienagannych,  23. jeżeli trwać będziecie w wierze, ugruntowani i mocni, nie odstępując od nadziei [zawartej w] ewangelii, którą usłyszeliście. Ona ogłoszona została dla każdego pod niebem stworzenia, a ja, Paweł, zostałem jej sługą.  24. Teraz cieszę się wśród cierpień za was i dla odwzajemnienia się znoszę w swoim ciele słabości udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.  25. Ja zostałem jego sługą zgodnie z Bożym włodarzeniem, które powierzone mi zostało dla was, abym doprowadził do pełni słowo Boga,  26. tej tajemnicy ukrytej dla wieków i dla pokoleń, [która] teraz objawiona została Jego świętym.  27. Im Bóg zechciał dać do poznania, co [jest] bogactwem chwały zawartej w tej tajemnicy dla pogan. Jest nim Chrystus w was, nadzieja chwały.  28. My Go ogłaszamy, przekonując każdego człowieka i pouczając każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka uczynić doskonałym w Chrystusie.  29. I po to się trudzę w walce, opierając się na Jego działaniu, które się spełnia przeze mnie z mocą. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org