Nowy Testament Popowskiego

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa w sprawie obietnicy życia w Chrystusie Jezusie,  2. do Tymoteusza, umiłowanego syna: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana.  3. Dziękuję Bogu, któremu służę z czystym sumieniem, wzorując się na moich przodkach, kiedy nieustannie, nocą i dniem, wspominam o tobie w swoich modlitwach.  4. Pamiętając o twoich łzach, pragnę cię zobaczyć, aby doznać radości,  5. gdyż mam w pamięci tę nieobłudną w tobie wiarę, która osiadła na stałe najpierw w twojej babce Lois i w matce twojej Eunice, a jestem przekonany, że i w tobie.  6. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalał dar Boga, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.  7. Bo przecież Bóg nie dał nam Ducha lęku, lecz mocy, miłości i upominania.  8. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz i ty znoś trudy dla ewangelii, opierając się na mocy Boga.  9. On nas wyzwolił i skierował do nas święte zaproszenie nie według naszych uczynków, lecz według swojego postanowienia i łaski, którą nam dał w Chrystusie Jezusie już przed wiekami czasów,  10. a która teraz widoczna się stała przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa. On pokonał śmierć, a objawił w ewangelii życie i niezniszczalność,  11. dla której ja zostałem ustanowiony heroldem, apostołem i nauczycielem.  12. I z tego właśnie powodu również to znoszę. Nie wstydzę się jednak, bo wiem, na kim oparłem swoją wiarę. I jestem pewny, że On ma moc zachować ten we mnie depozyt aż do owego dnia.  13. Wzór nauk niosących zdrowie bierz z tego, co w zakresie wiary i miłości, tej w Chrystusie Jezusie, usłyszałeś ode mnie.  14. Zachowaj ten piękny depozyt z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.  15. Wiesz o tym, że wszyscy, ci w Azji, odwrócili się ode mnie. Wśród nich jest Figelos i Hermogenes.  16. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo wiele razy mnie pokrzepiał i nie zawstydził się moich kajdan,  17. przeciwnie, gdy przybył do Rzymu, pilnie mnie szukał i znalazł.  18. Niech Pan da mu znaleźć miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak w Efezie usługiwał, ty wiesz lepiej. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org