Nowy Testament Popowskiego

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. Choć już od dawna, wielokrotnie i na różne sposoby mówił Bóg do ojców przez proroków,  2. to na końcu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego stworzył światy.  3. On, ponieważ jest odblaskiem Jego chwały i wizerunkiem Jego natury i wszystko podtrzymuje słowem swej mocy, kiedy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł na wysokościach po prawicy Majestatu,  4. bo o tyle wyższy stał się od aniołów, o ile inne niż oni odziedziczył imię.  5. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś Synem moim, ja dziś zrodziłem Ciebie”? I jeszcze: „Ja będę Mu Ojcem, a On Synem mi będzie”?  6. O czasie natomiast, gdy Pierworodnego znowu na świat wprowadzi, mówi: „I niech Mu pokłon oddadzą wszyscy aniołowie Boga”.  7. A o tych aniołach powiada: „On wichry czyni swoimi aniołami i sługami swoimi płomienie ognia”.  8. O Synu zaś: „Tron Twój, Boże, na wieki wieków, a berło sprawiedliwe berłem Twego królowania.  9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nieprawość znienawidziłeś, dlatego, Boże, namaścił Cię Twój Bóg olejem radości bardziej niż Twych wspólników”.  10. A również: „To Ty na początku, Panie, położyłeś fundamenty ziemi, a i niebiosa są dziełem rąk Twoich.  11. One zmarnieją, a Ty pozostaniesz, wszystkie jak szata się zestarzeją.  12. Jak baldachim je zwiniesz, jak płaszcz, i zmienione zostaną, a Ty zawsze jesteś Ten sam i lata Twoje się nie kończą”.  13. Do którego z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Siądź po mojej prawicy, abym Twych wrogów położył jako podnóżek pod stopy Twoje”?  14. Czyż oni wszyscy nie są duchami służebnymi, posyłanymi do służby wśród tych, którzy mają osiągnąć zbawienie? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org