Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.

Rozdział 1

1. Księga narodzenia Jezusa Pomazańca1 syna Dawida syna Abrahama.  2. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zaś zrodził Jakuba, Jakub zaś zrodził Judę i braci jego,  3. Juda zaś zrodził Faresa i Zarę z Tamar, Fares zaś zrodził Ezroma, Ezrom zaś zrodził Arama,  4. Aram zaś zrodził Aminadaba, Aminadab zaś zrodził Naassona, Naasson zaś zrodził Salmona,  5. Salmon zaś zrodził Booza z Rachab, Booz zaś zrodził Jobeda z Rut, Jobed zaś zrodził Jessego,  6. Jesse zaś zrodził Dawida króla. Dawid zaś zrodził Salomona z (tej co) Uriasza,  7. Salomon zaś zrodził Roboama, Roboam zaś zrodził Abiasza, Abiasz zaś zrodził Asafa,  8. Asaf zaś zrodził Jozafata, Jozafat zaś zrodził Jorama, Joram zaś zrodził Ozjasza,  9. Ozjasz zaś zrodził Joatama, Joatam zaś zrodził Achaza, Achaz zaś zrodził Ezechiasza,  10. Ezechiasz zaś zrodził Manassesa, Manasses zaś zrodził Amosa, Amos zaś zrodził Jozjasza,  11. Jozjasz zaś zrodził Jechoniasza i braci jego za przesiedlenia (do) Babilonu.  12. Po zaś przesiedleniu (do) Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela. Salatiel zaś zrodził Zorobabela.  13. Zorobabel zaś zrodził Abiuda. Abiud zaś zrodził Eliakima. Eliakim zaś zrodził Azora,  14. Azor zaś zrodził Sadoka, Sadok zaś zrodził Achima, Achim zaś zrodził Eliuda,  15. Eliud zaś zrodził Eleazara, Eleazar zaś zrodził Mattana, Mattan zaś zrodził Jakuba,  16. Jakub zaś zrodził Józefa męża Marii, z której zrodzony został Jezus zwany Pomazańcem.  17. Wszystkich więc pokoleń od Abrahama do Dawida pokoleń czternaście, i od Dawida do przesiedlenia (do) Babilonu pokoleń czternaście, i od przesiedlenia (do) Babilonu do Pomazańca pokoleń czternaście.  18. Zaś Jezusa Pomazańca narodzenie takie było: zostawszy zaręczona - matka jego Maria Józefowi, zanim - (zeszli się) oni, znalazła się w łonie mającą2 z Ducha Świętego.  19. Józef zaś, mąż jej, sprawiedliwym będąc i nie chcąc jej wystawiać na pokaz3, postanowił skrycie oddalić ją.  20. To zaś (gdy) on (wymyślił), oto zwiastun Pana we śnie ukazał się mu, mówiąc: Józefie synu Dawida, nie bój się przyjąć Mariam, żony twej, (co) bowiem w niej zrodzone, z Ducha jest Świętego.  21. Urodzi zaś syna i nazwiesz imię jego Jezus, on bowiem uratuje lud jego od grzechów ich.  22. To zaś całe stało się, aby wypełniło się, (co) powiedziane zostało przez Pana poprzez proroka mówiącego:  23. Oto dziewica w łonie mieć będzie4 i urodzi syna, i nazwą imię jego Emmanuel, co jest przetłumaczane: Z nami Bóg.  24. Zbudziwszy się5 zaś Józef ze snu, uczynił jak nakazał mu zwiastun Pana i przyjął żonę jego.  25. I nie poznawał6 jej, aż urodziła syna. I nazwał imię jego Jezus. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org