Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

Ewangelia Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i prawdach zapewniających zbawienie.
Temat:
Jezus Chrystus, Zbawca świata, ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  2. Ono (to) było na początku u Boga.  3. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się  4. w nim, życie(m) było1, i życie było światłem ludzi.  5. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała.  6. (Był) człowiek wysłany od Boga, na imię mu Jan.  7. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczył o świetle, aby wszyscy uwierzyli przez nie(go).  8. Nie był on światłem, ale aby zaświadczył o świetle.  9. Było światło prawdziwe, które oświetla każdego człowieka. przychodzącego na świat.  10. Na świecie było i świat przez nie stał się, i świat go nie poznał.  11. Do swoich2 przyszło i swoi go nie przyjęli.  12. Jacy zaś przyjęli je, dało im władzę dziećmi Boga stać się, wierzącym w imię jego,  13. którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga zrodzeni zostali.  14. I słowo ciałem stało się i rozbiło namiot wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełen3 łaski i prawdy.  15. Jan świadczy o nim i zakrzyknął mówiąc: Ten był, (o) którym powiedziałem: Za mną przychodzący przede mną stał się4. bo pierwszy (ode) mnie był.  16. Bo z pełności jego my wszyscy wzięliśmy, i łaskę zamiast0 łaski. [0 Łaskę Chrystusa zamiast łaski Prawa? Możliwe jest też "łaskę za łaską".]  17. Bo Prawo przez Mojżesza dane zostało. łaska i prawda przez Jezusa Pomazańca stała się.  18. Boga nikt (nie) zobaczył kiedykolwiek. Jednorodzony Bóg - będący (w) łonie Ojca, ów wyjaśnił.  19. I to jest świadectwo Jana, gdy wysłali [do niego] Judejczycy z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby zapytali go: Ty kto jesteś?  20. I przyznał5, i nie wyparł się, i przyznał5, że: Ja nie jestem Pomazańcem.  21. I spytali go: Kim więc? Ty Eliaszem jesteś? I mówi: Nie jestem. Prorokiem jesteś ty? I odpowiedział: Nie.  22. Powiedzieli więc mu: Kto jesteś? Aby odpowiedź daliśmy (tym), (którzy posłali) nas. Co mówisz o sobie samym?  23. Rzekł: Ja głos wołającego na pustkowiu: Wyprostujcie drogę Pana, jako powiedział Izajasz prorok.  24. I wysłani byli z faryzeuszów.  25. I zapytali go i powiedzieli mu: Dlaczego więc zanurzasz, jeśli ty nie jesteś Pomazańcem, ani Eliaszem, ani prorokiem?  26. Odpowiedział im Jan mówiąc: Ja zanurzani w wodzie. (Pośród) was stanął, którego wy nie znacie,  27. (ten) za mną przychodzący, którego nie jestem [ja] godny, aby (rozwiązać) jego rzemień sandała.  28. To w Betanii6 stało się za Jordanem, gdzie był Jan zanurzając.  29. Nazajutrz widzi Jezusa przychodzącego do niego i mówi: Oto baranek Boga, usuwający grzech świata.  30. Ten jest, o którym ja powiedziałem: Za mną przychodzi mąż, który przede mną stał się7, bo pierwszy (ode) mnie był.  31. I ja nie znałem go, ale aby ujawnił się Izraelowi, dla tego przyszedłem ja w wodzie zanurzając.  32. I zaświadczył Jan mówiąc, że: Ujrzałem ducha schodzącego jak gołąb z nieba, i został na nim.  33. I ja nie znałem go, ale (ten), (który posłał) mnie zanurzać w wodzie, tamten mi powiedział: Na którego zobaczysz ducha schodzącego i zostającego na nim, ten jest zanurzający w Duchu Świętym.  34. I ja zobaczyłem, i zaświadczyłem8, że ten jest Syn Boga.  35. Nazajutrz znów stał Jan i z uczniów jego dwóch.  36. I przypatrzywszy się Jezusowi przechodzącemu mówi: Oto baranek Boga.  37. I usłyszeli dwaj uczniowie go mówiącego i (zaczęli) towarzyszyć Jezusowi.  38. Odwróciwszy się zaś Jezus i zobaczywszy ich towarzyszących, mówi im: Czego szukacie? Oni zaś rzekli mu: Rabbi (co nazywa się przetłumaczone,Nauczycielu"), gdzie pozostajesz?  39. Mówi im: Przychodźcie, a zobaczycie. Przyszli więc i zobaczyli gdzie pozostaje, i u niego pozostali (przez) dzień ów; godzina była jakoś dziesiąta.  40. Był Andrzej brat Szymona Piotra jednym z dwóch, (którzy usłyszeli) od Jana i (którzy zaczęli towarzyszyć) mu.  41. Znajduje ten najpierw brata własnego Szymona i mówi mu: Znaleźliśmy Mesjasza (co jest przetłumaczane Pomazaniec).  42. Zaprowadził go do Jezusa. Przypatrzywszy się mu Jezus powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty nazywany będziesz Kefas (co tłumaczy się Skała).  43. Nazajutrz chciał wyjść do Galilei, i znajduje Filipa. I mówi mu Jezus: Towarzysz mi.  44. Był zaś Filip z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.  45. Znajduje Filip Natanaela i mówi mu: (O) którym napisał Mojżesz w Prawie i prorocy, znaleźliśmy: Jezusa, syna Józefa, (tego) z Nazaretu.  46. I powiedział mu Natanael: Z Nazaretu może coś dobrego być? Mówi mu Filip: Przychodź i zobacz.  47. Zobaczył Jezus Natanaela przychodzącego do niego i mówi o nim: Oto prawdziwie Izraelita, w którym podstęp nie jest.  48. Mówi mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział Jezus i powiedział mu: Zanim cię Filip (zawołał), będącego pod figowcem zobaczyłem cię.  49. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Syn Boga, ty król jesteś Izraela.  50. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Bo powiedziałem ci, że zobaczyłem cię popod figowcem, wierzysz? Większe (od) tych zobaczysz.  51. I mówi mu: Amen, amen mówię wam, zobaczycie niebo otworzone i zwiastunów Boga wchodzących i schodzących na Syna Człowieka. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org