Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.

Rozdział 1

1. Paweł, powołany1 wysłannik2 Pomazańca3 Jezusa przez wolę Boga, i Sostenes, brat,  2. (społeczności) wywołanych0 Boga, będącej w Koryncie, uświęconym w Pomazańcu Jezusie, powołanym świętym, razem z wszystkimi przywołującymi imię Pana naszego, Jezusa Pomazańca, w każdym miejscu, ich i naszego; [0 Tu podaje się znaczenie etymologiczne. W N.T. jako termin techniczny oznacza Kościół Powszechny bądź lokalną gminę Kościoła, zob. przypis do Dz 5.110. Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.]  3. łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Pomazańca.  4. Dziękuję Bogu memu4 każdej chwili za was z powodu łaski Boga, (tej)5 danej wam w Pomazańcu Jezusie,  5. że w wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim, w każdym słowie i każdym poznaniu,  6. jak świadectwo Pomazańca zostało umocnione w was,  7. tak że wy6 nie być słabszymi w żadnym darze, wyczekujący7 objawienia Pana naszego Jezusa Pomazańca,  8. który także umocni was do końca, nieobwinionych w dniu Pana naszego, Jezusa [Pomazańca] 9. Wierny Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty Syna Jego, Jezusa Pomazańca, Pana naszego.  10. Zachęcam zaś was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezusa Pomazańca, aby to samo mówiliście wszyscy, i nie były8 w was rozłamy, (aby) byliście8 zaś wydoskonaleni w tej samej myśli i w tym samym j mniemaniu.  11. Zostało ujawnione bowiem mi o was, bracia moi, przez (tych) Chloe, że spory w was są.  12. Mówię zaś to, że każdy (z) was mówi: "Ja jestem Pawła"; "Ja zaś Apollosa"; "Ja zaś Kefasa"; "Ja zaś Pomazańca".  13. Rozczłonkowany jest0 Pomazaniec? Czy Paweł został ukrzyżowany za was, lub w imię Pawła zostaliście zanurzeni0? [0 Inna lekcja: "Czy rozczłonkowany jest".] [0 O chrzcie zob. Dz 1.50. Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.]  14. Dziękuję0 [Bogu0], że nikogo (z) was zanurzyłem z wyjątkiem0 Kryspusa i Gajusa, [0 Inna lekcja: "Dziękuję bowiem"·] [0 Inna lekcja: "Bogu mojemu".] [0 oznacza ustępstwo: "chyba że, z wyjątkiem".]  15. aby nie ktoś powiedział9, że w moje imię zostaliście zanurzeni.  16. Zanurzyłem zaś także Stefanasa dom; w końcu nie wiem, czy kogoś innego zanurzyłem.  17. Nie bowiem wysłał mię Pomazaniec zanurzać, ale głosić dobrą nowinę, nie przez mądrość słowa, aby nie został uczyniony pustym10 krzyż Pomazańca.  18. Słowo bowiem krzyża (dla) dających się gubić głupotą jest, zaś (dla) dających się zbawiać, dla nas, mocą Boga jest.  19. Jest napisane bowiem: Zgubię mądrość mądrych i zrozumienie rozumnych odrzucę.  20. Gdzie mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badacz wieku tego? Czyż nie uczynił głupią Bóg mądrość świata?  21. Skoro bowiem w mądrości Boga nie poznał świat przez mądrość Boga, upodobał sobie Bóg przez głupotę ogłaszania zbawić wierzących.  22. Kiedy i Judejczycy znaków żądają i Hellenowie11 mądrości szukają,  23. my zaś ogłaszamy Pomazańca ukrzyżowanego: (dla) Judejczyków obrazę, dla narodów* zaś głupotę,  24. (dla) samych zaś powołanych, (dla) Judejczyków zarówno, jak (dla) Hellenów, Pomazańca, Boga moc i Boga mądrość; [Określenie pogan.]  25. bo głupie Boga mądrzejsze (od) ludzi jest i nie mające siły Boga silniejsze (od) ludzi  26. Patrzcie bowiem (na) powołanie wasze, bracia, że nie liczni mądrzy według ciała, nie liczni mocni, nie liczni dobrze urodzeni,  27. ale głupie świata wybrał sobie Bóg, aby zawstydził12 mądrych, i nie mające siły świata wybrał sobie Bóg, aby zawstydził silne,  28. i nieurodzone świata, i za nic miane wybrał sobie Bóg, nie istniejące, aby istniejące uznał za bezużyteczne13 29. żeby nie chełpiło się14 każde ciało przed Bogiem.  30. Dzięki Niemu zaś wy jesteście w Pomazańcu Jezusie, który stał się mądrością (dla) nas od Boga, sprawiedliwością zarówno, jak uświęceniem i odkupieniem,  31. aby jak jest napisane chełpiący się w Panu niech się chełpi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org