Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

II List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 48-50 lat).
Czas:
Między 55 a 57 r. po Chr.
Miejsce:
Macedonia.
Cel:
Odnowienie zaufania między apostołem a wspólnotą kościoła w Koryncie.
Temat:
Moc poprzez upokorzenie i słabość.

Rozdział 1

1. Paweł, wysłannik0 Pomazańca0 Jezusa przez wolę Boga, i Tymoteusz, brat, (społeczności) wywołanych0 Boga, będącej w Koryncie, razem z świętymi wszystkimi, (tymi)0 będącymi w całej Achai; [0 Lub: "apostoł".] [0 W interlinearnym przekładzie, tu i dalej w tekście, podaje się znaczenie etymologiczne: normalnie już jak imię własne "Chrystus".] [0 Tu podaje się znaczenie etymologiczne. W N.T. jako termin techniczny oznacza Kościół Powszechny bądź lokalną gminę Kościoła. Bliżej o semantyce zob. przypis do Dz 5.110] [0 Rodzajniki pierwotnie były zaimkami wskazującymi.]  2. łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Pomazańca.  3. Wysławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Pomazańca, Ojciec litości i Bóg każdej zachęty,  4. (Ten) zachęcający nas w każdym utrapieniu naszym ku móc my1 zachęcać (tych) w każdym utrapieniu przez zachętę, którą jesteśmy zachęcani sami przez Boga.  5. Bo jak obfitują cierpienia Pomazańca ku nam, tak przez Pomazańca obfituje i zachęta nasza.  6. Czy to zaś trapieni jesteśmy dla waszej zachęty i zbawienia; czy to jesteśmy zachęcani dla waszej zachęty, (tej) działającej w wytrwałości (wśród) tych cierpień, które i my cierpimy.  7. I nadzieja nasza mocna o was, wiedzący2, że jak wspólnikami jesteście cierpień, tak i zachęty.  8. Nie bowiem chcemy wy nie wiedzieć3, bracia, o utrapieniu naszym, (tym) (które się stało)4 w Azji, że w nadmiarze ponad moc zostaliście obciążeni, tak że zostać wyzbytym wyjścia my5 i (co do) życia.  9. Ale sami w sobie samych odpowiedź śmierci powzięliśmy, aby nie przekonani byliśmy6 na sobie samych, ale na Bogu, budzącym martwych,  10. który z tak wielkiej śmierci7 wyciągnął nas i wyciągnie8, ku któremu nabraliśmy nadziei, [że] i jeszcze9 wyciągnie,  11. (bo) współdziałając i wy za nas błaganiem, aby od wielu osób (ten) względem nas dar przez wielu został podziękowany10 za nas11 12. Bo duma nasza ta jest: świadectwo sumienia naszego, że w prostocie12 i nieskażoności Boga, [i] nie w mądrości cielesnej, ale w lasce Boga obracaliśmy się13 na świecie, obficiej zaś przy was.  13. Nie bowiem inne14 piszemy wam, ale lub które rozpoznajecie15, lub i uznajecie16. Mam nadzieję zaś, że aż do końca uznacie,  14. jak i uznaliście nas po części, że chlubą waszą jesteśmy tak jak i wy naszą w dniu Pana [naszego], Jezusa.  15. I (z) tym przekonaniem postanawiałem wcześniej do was przyjść, aby drugą łaskę17 mieliście18 16. i przez was przejść do Macedonii, i znowu od Macedonii przyjść do was i przez was zostać wyprawionym do Judei.  17. To więc postanawiając, czy zatem lekkomyślnością posłużyłem się? Lub co postanawiam, według ciała postanawiam, aby było19 u mnie (to) "tak tak" i (tym) "nie nie"?  18. Wierny zaś Bóg, że słowo nasze, (to) do was, nie jest "tak" i "nie".  19. Boga bowiem Syn, Jezus Pomazaniec, (ten) wśród was przez nas ogłoszony: przeze mnie, i Sylwana, i Tymoteusza, nie stał się "tak" i "nie", ale "tak" w Nim się stało.  20. Jakie bowiem obietnice Boga w Nim (owym) "tak". Dlatego i przez Niego (to) Amen Bogu na chwałę przez nas.  21. (Tym) zaś umacniającym nas razem z wami ku Pomazańcowi i (który pomazał) nas Bóg,  22. (ten)20 i (który opieczętował sobie) nas i (który dał) porękę Ducha w sercach naszych.  23. Ja zaś świadka Boga przywołuję sobie na moją duszę, że oszczędzając was już nie21 przyszedłem do Koryntu.  24. Nie że panujemy (nad) waszą wiarą. ale współpracownikami jesteśmy radości waszej, bo wiarą stoicie22

1) "móc my" - w składni skutkowej. Składniej: "tak byśmy mogli".

2) Składniej: "bo wiemy". Inne lekcje zamiast "zachęty i zbawienia; (...) I nadzieja nasza mocna o was, wiedzący" (w. 6-7): z opuszczeniem słów "które i my cierpimy" do "wspólnikami jesteście cierpień"; z opuszczeniem słów "i zbawienia" do "dla waszej zachęty"; z dodaniem "i zbawienia" po "czy to jesteśmy zachęcani - dla waszej zachęty"; "zachęty, tej działającej w wytrwałości (wśród) tych cierpień, które i my cierpimy. I nadzieja wasza mocna o was, czy to jesteśmy zachęcani - dla waszej zachęty i zbawienia, wiedzący"; "zachęty i zbawienia, tego działającego w wytrwałości (wśród) tych cierpień, które i my cierpimy i nadzieja nasza mocna o was, czy to jesteśmy zachęcani - dla waszej zachęty i zbawienia, wiedzący".

3) "wy nie wiedzieć" - zależne od "Nie chcemy". Składniej: "Nie chcemy bowiem, żebyście nie wiedzieli".

4) Odnosi się do "utrapieniu".

5) "zostać wyzbytym wyjścia my" - w zdaniu skutkowym. Składniej: "tak że my zostaliśmy bez wyjścia".

6) Zdanie zamiarowe.

7) Inne lekcje zamiast "tak wielkich śmierci":..tak wielkiej śmierci"; "tak wielkiego niebezpieczeństwa".

8) Inne lekcje: "i wyciąga": bez "i wyciągnie".

9) Inne lekcje zamiast "i jeszcze": "że": "i że"; "że i"; "że jeszcze"; "i jeszcze" bez poprzedzającego "że".

10) Język grecki tworzy konstrukcję bierną nawet od czasowników nieprzechodnich, jak właśnie tutaj. Składniej: "aby wiele osób dziękowało za nas za dany nam dar".

11) Inna lekcja: "was".

12) Inne lekcje: "świętości"; "łagodności"; "litości".

13) W sensie: żyć. działać.

14) Z domyślnym: nauki, ewangelię, słowa.

15) Możliwe: "czytacie" lub w sensie: rozpoznajecie jako już znane.

16) O akceptacji po poznaniu.

17) Inna lekcja: "radość".

18) Zdanie zamiarowe.

19) Zdanie zamiarowe.

20) W oryginale rodzajnik odnoszący się do imiesłowu "(który opieczętował sobie)" i "(który dał)".

21) Składniej: "jeszcze nie".

22) Czas teraźniejszy dokonany. Szerzej: "stanęliście i stoicie".

 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org