Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

I List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł, i Sylwan, i Tymoteusz (społeczności) wywołanych0 Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu, Jezusie Pomazańcu0; łaska wam i pokój0. [0 Tu podaje się znaczenie etymologiczne. W N.T. oznacza Kościół Powszechny bądź jego lokalną gminę. Bliżej o semantyce zob. przypis do Dz 5.110. Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [0 Tu znaczenie etymologiczne, normalnie już jak imię własne: "Chrystus". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [0 Inne lekcje: "pokój od Boga i Pana, Jezusa Pomazańca"; "pokój od Boga Ojca i Pana, Jezusa Pomazańca": "pokój od Boga, Ojca naszego i Pana, Jezusa Pomazańca"; "pokój od Boga Ojca i Pana naszego. Jezusa Pomazańca"; "pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana naszego, Jezusa Pomazańca".]  2. Dziękujemy Bogu każdej chwili za wszystkich was, wspomnienie czyniąc sobie w modlitwach naszych, nieustannie  3. przypominając sobie (o) waszym dziele wiary, i (o) trudzie miłości, i (o) wytrwałości nadziei (co do) Pana naszego, Jezusa Pomazańca przed Bogiem i Ojcem naszym,  4. wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, (o) wybraniu waszym,  5. bo dobra nowina nasza nie stała się w was w słowie jedynie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i [w] pełni wielkiej, tak jak wiecie, jakimi staliśmy się [w] was dla was.  6. I wy naśladowcami naszymi staliście się i Pana, przyjąwszy słowo w utrapieniu wielkim z radością Ducha Świętego,  7. tak że stać się wy wzorem1 (dla) wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.  8. Od was bowiem rozbrzmiało słowo Pana nie jedynie w Macedonii i [w] Achai, ale w każdym miejscu wiara wasza, (ta) względem Boga, wyszła, tak że nie potrzebę mieć my2 mówić coś:  9. sami bowiem o nas oznajmiają, jakie wejście mieliśmy do was i jak zawróciliście do Boga od wizerunków3, (by) służyć Bogu żyjącemu i prawdziwemu  10. i oczekiwać Syna Jego z niebiosów, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, wyciągającego nas z gniewu przychodzącego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org