Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

1. Paweł, wysłannik1 Pomazańca2 Jezusa przez wolę Boga według obietnicy życia, (tego)3 w Pomazańcu2 Jezusie,  2. Tymoteuszowi, umiłowanemu synowi: łaska, litość, pokój od Boga, Ojca, i Pomazańca Jezusa, Pana naszego.  3. Wdzięczność mam (dla) Boga, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, ponieważ nieustannym mam (to) o tobie wspomnienie w błaganiach mych nocą i dniem,  4. pragnąc cię zobaczyć, przypomniawszy sobie (o) twych łzach, aby radością zostałbym wypełniony,  5. przypomnienie wziąwszy (o) (tej) w tobie nieobłudnej wierze, która zamieszkała najpierw w babce twej Lois i matce twej Eunice, jestem przekonany zaś, że i w tobie.  6. Dla tego powodu przypominam, (by) ty rozpalać do żywości4 dar5 Boga, który jest w tobie przez nałożenie rąk mych;  7. nie bowiem dał nam Bóg ducha trwożliwości, ale mocy, i miłości, i przywodzenia do rozsądku.  8. Nie więc zawstydź się z powodu świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia Jego, ale wycierp zło razem z dobrą nowiną6 według mocy Boga,  9. (który zbawił) nas i (który powołał) powołaniem świętym, nie według dzieł naszych, ale według własnego postanowienia i łaski, danej nam w Pomazańcu Jezusie przed czasami wiecznymi,  10. uczynionej widoczną zaś teraz przez pokazanie się Zbawiciela naszego, Pomazańca Jezusa, (który udaremnił) śmierć, (który oświetlił) zaś życie i niezniszczalność przez dobrą nowinę.  11. do której umieszczony zostałem ja herold, i wysłannik8, i nauczyciel9 12. Dla tego powodu i te cierpię, ale nie wstydzę się, wiem bowiem, któremu uwierzyłem, i jestem przekonany, że mocny jest depozyt mój ustrzec na ów dzień10 13. Wzór miej będących zdrowymi słów, które11 ode mnie usłyszałeś w wierze i miłości, (tej) w Pomazańcu Jezusie.  14. (Tego) pięknego depozytu ustrzeż przez Ducha Świętego, zamieszkującego w nas.  15. Wiesz to, że odwrócili się ode mnie wszyscy (ci) w Azji, (z) których jest Figelos i Hermogenes.  16. Oby dał litość Pan Onezyfora domowi, bo częstokroć mię pokrzepił i kajdan mych nie zawstydził się.  17. ale stawszy się w Rzymie gorliwie poszukał mię i znalazł -  18. oby dał mu Pan znaleźć litość u Pana w owym dniu12 - i jak w Efezie usłużył, lepiej ty wiesz. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org