Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

List do Tytusa

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt (?).
Cel:
Przekazanie podstawowych zasad organizowania i prowadzenia lokalnych wspólnot kościelnych.
Temat:
Zbawienie i duchowa odnowa podstawą organizacji wspólnoty, życia osobistego i społecznego.

Rozdział 1

1. Paweł, niewolnik Boga, wysłannik1 zaś Jezusa Pomazańca2 co do wiary wybranych Boga i uznania prawdy, (tej) co do nabożności,  2. z powodu nadziei życia wiecznego, które obiecał niekłamliwy Bóg przed czasami wiecznymi,  3. uczynił widocznym zaś porom własnym3 słowo Jego4 przez ogłaszanie, które otrzymałem powierzone ja według rozkazu Zbawiciela naszego, Boga,  4. Tytusowi, prawowitemu synowi co do wspólnej wiary: łaska i pokój5 od Boga. Ojca. i Pomazańca Jezusa, Zbawiciela naszego.  5. Tego gwoli6 pozostawiłem cię na Krecie, aby pozostające7 później wyprostowałbyś i ustanowiłbyś według miasta8 starszych, jak ja ci rozporządziłem,  6. jeśli ktoś jest nieobwiniony9, jednej kobiety mąż, dzieci mający wierzące10, nie w oskarżeniu (o) rozwiązłość12 lub niepodporządkowane12 7. Trzeba bowiem, (by) doglądający13 nieobwinionym14 być16 jako16 Boga szafarz, nie zarozumiałym, nie gniewliwym, nie opojem, nie awanturnikiem, nie szukającym haniebnego zysku,  8. ale gościnnym, kochającym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, świątobliwym, wstrzemięźliwym,  9. trzymającym przed sobą17 (to) według nauki wierne słowo, aby mocny byłby i zachęcać przez nauczanie. (to) będące zdrowym, i mówiących przeciwko zawstydzać.  10. Są bowiem liczni [i]18 niepodporządkowani, czczo mówiący i zwodziciele umysłów, najbardziej (ci) z obrzezania19 11. którym trzeba zamykać usta, którzy całe domy przewracają, nauczając, czego nie trzeba, haniebnego zysku gwoli20 12. Powiedział ktoś z nich, własny ich prorok: "Kreteńczycy zawsze kłamcami, złymi zwierzętami, brzuchami bezczynnymi."  13. Świadczenie to jest prawdziwe. Przez ten powód zawstydzaj21 ich srogo, aby byliby zdrowi we wierze,  14. nie zajmując się22 judejskimi bajkami i przykazaniami ludzi odwracającymi od siebie23 prawdę.  15. Wszystko czyste dla czystych: zaś dla skalanych i niewierzących nic czystym, ale są skalane ich i myśl, i sumienie.  16. Boga przyznają (że) znać24, zaś czynami odrzucają, budzącymi wstręt będąc, i nieuległymi, i do każdego dzieła dobrego niezdatnymi. 

1) Lub: "apostoł".

2) Tu znaczenie etymologiczne, normalnie już jak imię własne: "Chrystus". Przypis ten dotyczy takie pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.

3) Sens: objawił w czasie odpowiednim.

4) Sens: swoje.

5) Inne lekcje zamiast "łaska i pokój": "łaska, pokój"; "łaska wam i pokój"; "łaska, litość, pokój"; "łaska, litość i pokój"; "pokój ci i łaska"; pokój ci, i łaska, i litość".

6) "Tego gwoli" - składniej: "Gwoli tego".

7) Z domyślnym: sprawy.

8) "według miasta" - sens: w każdym mieście.

9) Ściślej według etymologii, taki. którego nie można o nic obwinić.

10) Lub: "wierne".

11) Prawdopodobnie o rozpasaniu w szerokim znaczeniu.

12) Sens: nieposłuszne, niezdyscyplinowane.

13) Temu wyrazowi nadano znaczenie "biskup". W N.T. jest to termin techniczny dla przełożonego gminy, ustalonego przez apostołów, podobnie jak rzeczownik "starszy".

14) Ściślej według etymologii, taki, którego nie można o nic obwinić.

15) Składniej: "by dozorujący był nieobwiniony".

16) Prawdopodobnie sens przyczynowy: "jako że jest Boga szafarzem".

17) Sens metaforyczny. "Trzymać przed sobą", tzn. zawsze mieć przed swymi oczyma, patrzeć na to, rozważać to, za tym iść.

18) Inne lekcje zamiast "liczni i": "liczni": bez słów "Są bowiem liczni i niepodporządkowani, czczo mówiący i zwodziciele umysłów".

19) Zamiast: obrzezanych.

20) "haniebnego zysku gwoli" - składniej: "gwoli haniebnego zysku".

21) Możliwe też: "zbijaj", "doświadczaj", "karć".

22) Lub: "lgnąc do".

23) Lub: "odwracającymi się od".

24) "Boga przyznają, że znać" - składniej: "Przyznają, że znają Boga".

 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org