Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

List do Filemona

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi, Onezymosowi, do jego pana Filemona.
Temat:
Pojednanie z Bogiem jako otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach między braćmi w wierze.

Rozdział 1

1. Paweł, więzień Pomazańca1 Jezusa, i Tymoteusz, brat2, Filemonowi umiłowanemu i współpracownikowi naszemu, i   2. Apfii, siostrze0, i Archipowi, współżołnierzowi naszemu, i (tej) w domu twym (społeczności) wywołanych0; [0 O współwyznawczyni.] [0 Tu podaje się znaczenie etymologiczne. W N.T., jako termin techniczny, oznacza Kościół Powszechny bądź lokalną gminę Kościoła. Bliżej o semantyce zob. przypis do Dz 5.110. Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.]  3. łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana, Jezusa Pomazańca.  4. Dziękuję Bogu memu, każdej chwili wspomnienie (o) tobie czyniąc sobie w modlitwach mych,  5. słysząc (o) twej miłości i wierze, którą masz względem Pana, Jezusa. i przed wszystkimi świętymi3 6. żeby wspólnota wiary twej sprawna stałaby się przez uznanie każdego dobra. (tego) w nas4 względem Pomazańca;  7. radość bowiem wielką posiadłem i zachętę z powodu miłości twej, bo serca świętych5 są pokrzepione przez ciebie, bracie.  8. Dlatego, wielką w Pomazańcu otwartość mając, (by) nakazywać ci będące stosownym,  9. z powodu miłości raczej proszę, takim będąc jako Paweł starcem, teraz zaś i więźniem Pomazańca Jezusa -  10. proszę cię za moim synem6, którego zrodziłem w więzach: Onezyma,  11. (tego) niegdyś ci niedogodnego, teraz zaś [i] tobie i mnie bardzo dogodnego,  12. którego wysłałem ci, jego, to jest moje serce7 13. jego ja postanowiłem przy mnie samym zatrzymywać, aby za ciebie mi służyłby w więzach dobrej nowiny,  14. bez zaś twojego zdania niczego (nie) zechciałem uczynić, aby nie jakby według konieczności (to) dobro twe byłoby, ale według dobrowolnego8 15. Może bowiem z powodu tego został oddzielony na czas, aby (jako) wiecznego go otrzymywałbyś,  16. już nie jako niewolnika, ale bardziej niewolnika: brata umiłowanego, najbardziej (dla) mnie, jak wielce zaś bardziej (dla) ciebie i w ciele, i w Panu.  17. Jeśli więc mię masz (za) wspólnika, dobierz9 jego jak mnie.  18. Jeśli zaś jakąś uczynił niesprawiedliwość tobie lub jest winien, to mnie zaliczaj10 19. ja Paweł napisałem moją ręką, ja spłacę; aby nie mówiłbym ci, że i ciebie samego mi nadto jesteś winny11 20. Tak, bracie, ja (z) ciebie obym miał korzyść w Panu: pokrzep me serce w Pomazańcu.  21. Będąc przekonany (o) posłuszeństwie twym, napisałem ci, wiedząc, że i ponad, co mówię, uczynisz.  22. Równocześnie zaś i przygotuj mi gościnę, mam nadzieję bowiem, że poprzez modlitwy wasze zostanę darowany wam.  23. Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Pomazańcu Jezusie,  24. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi.  25. Łaska Pana12, Jezusa Pomazańca z - duchem waszym13
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org