Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. W wielu częściach1 i na wiele sposobów od dawna Bóg powiedziawszy ojcom2 w prorokach,  2. na końcu dni tych powiedział nam w Synu, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez3 którego i uczynił wieki;  3. Ten będąc odblaskiem chwały i wizerunkiem istoty4 Jego5, niosąc7 także wszystko słowem mocy Jego7, oczyszczanie7 (z) grzechów uczyniwszy, zasiadł po prawicy Wielkości na wysokościach.  4. o tyle potężniejszym stawszy się (od) zwiastunów8, o ile różniejsze od nich odziedziczył imię.  5. Któremu bowiem powiedział kiedykolwiek (ze) zwiastunów: Synem mym jesteś Ty, ja dzisiaj zrodziłem Cię? I znowu: Ja będę Mu za ojca, i On będzie mi za syna?  6. Kiedy zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na zamieszkiwaną (ziemię), mówi: I niech się pokłonią Mu wszyscy zwiastuni Boga.  7. I do zwiastunów mówi: Czyniący zwiastunów Jego9 wiatrami i publiczne sługi Jego10 ognia płomieniem11 8. Do zaś Syna: Tron Twój, Boże, na wiek wieku, i berło prostolinijności berłem królestwa Twego12 9. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś bezprawie; z powodu tego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój, oliwą rozweselenia obok uczestników Twych;  10. i Ty u początku. Panie, Ziemię oparłeś na fundamencie, i dziełami rąk Twych są niebiosa;  11. one zginą. Ty zaś trwasz: i wszystkie jak szata zestarzeją się,  12. i jakby okryciem zawirujesz nimi, jak szatą, i13 zmienią się; Ty zaś Tym samym jesteś i lata Twe nie ustaną.  13. Do którego zaś (ze) zwiastunów powiedział kiedykolwiek: Siedź z prawej mej, aż umieszczę nieprzyjaciół Twych (jako) podnóżek nóg Twych?  14. Czyż nie wszyscy są służebnymi duchami, ku służbie wysyłanymi względem zamierzających14 dziedziczyć zbawienie? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org