Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

I List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 64 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
Temat:
Życie godne duchowego odrodzenia.

Rozdział 1

1. Piotr, wysłannik1 Jezusa Pomazańca2, wybranym obcokrajowcom rozproszenia3 Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,  2. według wcześniejszego poznania Boga, Ojca, w uświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Pomazańca: łaska wam i pokój oby został pomnożony.  3. Wysławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Pomazańca, (Ten)4 według wielkiej Jego litości (który ponownie zrodził) nas ku nadziei żyjącej przez powstanie Jezusa Pomazańca z martwych,  4. ku dziedziczeniu5 niezniszczalnemu, i nieskalanemu, i niewygasającemu, ustrzeżonemu w niebiosach względem was,  5. (tych) w mocy6 Boga pilnowanych z powodu wiary względem zbawienia, gotowego (by) zostać objawionym w porze ostatniej.  6. W tym7 weselcie się, mało teraz, jeśli potrzebne [jest], zasmuceni w rozmaitych doświadczeniach8 7. aby wypróbowanie* waszej wiary, o wiele więcej szacowne (od) złota ginącego, przez ogień zaś próbowanego, zostałoby znalezione na pochwałę, i chwałę, i szacunek podczas objawienia się Jezusa Pomazańca.  8. Jego nie zobaczywszy9 miłujecie, względem którego teraz nie widząc, wierząc zaś, weselicie się radością niewypowiedzialną i otoczoną chwałą,  9. dostając (ten) wynik wiary [waszej]: zbawienie dusz.  10. Co do tego zbawienia zaczęli odszukiwać i zaczęli dociekać prorocy (ci) o (tej) względem was łasce (którzy zaczęli prorokować).  11. badając, na jaka lub jakiego rodzaju porę ujawniał (Ten) w nich Duch Pomazańca, wcześniej świadczący (o tych) na Pomazańca cierpieniach i  (o tych) po tamtych chwałach;  12. im zostało objawione, że nie sobie samym, wam zaś służyły co do tego10, co teraz zostało oznajmione wam przez (tych), (którzy ogłosili dobrą nowinę) wam [w] Duchu11 Świętym, (który został wysłany) z nieba, za czym pożądają zwiastuni12, (by) zajrzeć.  13. Dlatego przepasawszy sobie biodra myślenia waszego, będąc trzeźwi. dojrzale nabierzcie nadziei co do niesionej wam łaski w objawieniu się Jezusa Pomazańca.  14. Jako dzieci posłuszeństwa. nie dostosowując swej postaci do (tych) wcześniej w niewiedzy waszej13 pożądań.  15. ale według (Tego), (który powołał) was, Świętego, i sami świętymi w każdym obracaniu się14 stańcie się,  16. dlatego że jest napisane, [że]: "Świętymi bądźcie, bo Ja święty [jestem]".  17. I, jeśli (jako) Ojca przywołujecie (Tego) nie biorąc według twarzy15 Sądzącego według każdego pracy, w bojaźni (przez) zamieszkiwania waszego czas zacznijcie się obracać16 18. wiedząc, że nie zniszczalnymi, srebrem lub złotem, zostaliście odkupieni z czczego waszego obracania się17, przekazanego przez ojców,  19. ale szacowną krwią jako Baranka niewinnego i niesplamionego, Pomazańca,  20. poznanego wcześniej przed położeniem fundamentów świata, uczynionego widocznym zaś w ostatku czasów dla was,  21. (tych) przez Niego wierzących w Boga, (który wskrzesił) Go z martwych i chwałę Mu (który dał), tak żeby wiara wasza i nadzieja być18 względem Boga.  22. Dusze wasze uczyniwszy nieskalanymi w posłuszeństwie prawdzie19 ku kochaniu braci nieobłudnemu, z czystego] serca20 jedni drugich umiłujcie żarliwie,  23. ponownie zrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez słowo żyjącego Boga i trwającego;  24. dlatego że każde ciało jak trawa, i każda chwała jego jak kwiat trawy; wysuszona została trawa, i kwiat opadł;  25. zaś słowo Pana trwa na wiek. Tym zaś jest słowo ogłoszone w dobrej nowinie względem was. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org