Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.

Rozdział 1

1. Rodowód Jezusa Chrystusa, potomka Dawida i Abrahama.  2. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy i jego braci.  3. Juda zaś miał z Tamarą Faresa i Zarę, Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.  4. Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salomona.  5. Salomon miał z Rachabą Boaza, a Boaz Jobeda z Rutą. Jobed zaś był ojcem Izaja.  6. Izaj był ojcem króla Dawida, który był ojcem Salomona, a matką była żona Uriasza.  7. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Asafa.  8. Asaf był ojcem Jozefata, Jozefat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza.  9. Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, a Achaz zaś ojcem Ezechiasza.  10. Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, Amon zaś ojcem Jozjasza.  11. Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci uprowadzonych do Babilonu.  12. Tam, w Babilonie, Jechoniasz został ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zerubabela.  13. Zerubabel był ojcem Abijuda, Abijud ojcem Eliakima, Eliakim zaś ojcem Adzora.  14. Adzor był ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.  15. Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan zaś ojcem Jakuba.  16. Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, która była matką Jezusa, zwanego też Chrystusem.  17. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu - pokoleń czternaście i od niewoli babilońskiej do Chrystusa - pokoleń czternaście.  18. Oto w jakich okolicznościach przyszedł na świat Jezus Chrystus: Jego matka, Maria, była narzeczoną Józefa. Zanim się pobrali, okazało się, że Maria z mocy Ducha Świętego spodziewa się dziecka.  19. Ponieważ Józef był dobrym człowiekiem i nie chciał jej publicznie oskarżać, postanowił bez rozgłosu zerwać zaręczyny.  20. Ta myśl nie dawała mu spokoju. Pewnego razu, gdy zasnął, ukazał mu się Anioł Pana i powiedział: - Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się małżeństwa z Marią, gdyż dziecko, którego się spodziewa, poczęte jest z mocy Ducha Świętego.  21. Urodzi ona syna, któremu dasz na imię Jezus (to znaczy: Pan jest zbawieniem), bo On wyzwoli lud od grzechu.  22. A to wszystko stało się dlatego, aby spełniło się Słowo Pana, wypowiedziane przez proroka:  23. Oto panna zostanie matką i urodzi syna, który otrzyma imię Emanuel, to znaczy: Bóg jest z nami.  24. Gdy Józef się obudził, postąpił tak, jak mu polecił Anioł Pana - ożenił się z Marią,  25. ale nie współżył z nią, dopóki nie urodziła syna, któremu dał na imię Jezus. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org