Nowy Testament na współczesny język polski, 1991

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Boga powołany na apostoła Chrystusa Jezusa i wasz brat Sostenes  2. do Kościoła Bożego w Koryncie, to jest do tych, którzy przez Chrystusa Jezusa zostali powołani i uświęceni, a także do wszystkich wyznawców naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują:  3. życzymy wam łaski i pokoju od Boga, naszego Ojca i od Pana, Jezusa Chrystusa.  4. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was i za łaskę, którą Bóg was obdarzył w Chrystusie Jezusie,  5. bo przez niego staliście się pod każdym względem bogatsi, zarówno w dar Słowa, jak i w pełnię poznania.  6. Świadectwo o Chrystusie tak się wśród was zakorzeniło,  7. że nie brakuje żadnego daru łaski wam, którzy oczekujecie objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  8. On to będzie was umacniał aż do końca, abyście byli bez zarzutu, gdy nadejdzie już dzień naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  9. Bóg, który was powołał do społeczności ze swoim Synem, a naszym Panem, Jezusem Chrystusem, dotrzyma obietnicy.  10. A teraz, bracia, w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa wzywam was wszystkich do zgody; nie dopuszczajcie do rozłamu między sobą, ale zachowajcie jedność myśli i poglądów.  11. Z domu Chloe nadeszły do mnie wiadomości, że między wami, moi bracia, dochodzi do kłótni,  12. a mianowicie: jeden powiada "ja jestem po stronie Pawła", drugi - "ja opowiadam się za Apollosem" - "ja jestem zwolennikiem Kefasa", jeszcze inny - "ja należę do Chrystusa".  13. Czy Chrystus jest podzielony? Czy to Paweł został za was ukrzyżowany? Czy to w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?  14. Bogu dzięki, nie ochrzciłem nikogo z was prócz Kryspa i Gajusza,  15. nikt więc nie może mówić, że został ochrzczony w moje imię.  16. Ach tak, ochrzciłem jeszcze Stefana z rodziną, a poza tym nie przypominam sobie, abym chrzcił kogokolwiek.  17. Chrystus przecież nie posłał mnie, abym chrzcił, ale bym głosił Ewangelię i to nie językiem mędrców, aby krzyż Chrystusa nie stał się pustym słowem.  18. Dla tych, którzy idą ku zagładzie, słowo o krzyżu jest głupotą, ale dla nas, którzy mamy udział w zbawieniu, jest ono mocą Bożą.  19. Przecież Pismo mówi: Wniwecz obrócę mądrość mędrców, a rozum rozumnych zniweczę.  20. Gdzie mędrcy? Gdzie uczeni? Gdzież znawcy naszej epoki?  21. Czy Bóg nie ośmieszył mądrości tego świata? To właśnie mądrość Boża sprawiła, że ten mądry świat nie poznał Boga i dlatego spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie tego, co się wydaje głupstwem.  22. Gdy Żydzi domagają się cudów, a Grecy poszukują mądrości,  23. my głosimy Chrystusa, który został ukrzyżowany. Dla Żydów jest to obraza boska, dla pogan głupota.  24. Tym jednak, których Bóg powołał, zarówno Żydom jak i Grekom, głosimy Chrystusa, moc i mądrość Bożą.  25. Co głupie u Boga, mądrzejsze jest od ludzi, a co u Boga słabe, mocniejsze jest od ludzi.  26. Widzicie więc, bracia, kogo to Bóg powołał! Po ludzku myśląc, niewielu jest wśród was mądrych, możnych i znakomitego rodu.  27. Bóg wybrał przecież to, co świat uważa za głupie, aby zawstydzić mądrych i to, co świat uważa za słabe, aby zawstydzić mocnych;  28. Bóg wybrał to, co świat ma za nic, co marne i wzgardzone, aby to, co się liczy w świecie, pozbawić znaczenia  29. i aby żaden człowiek nie mógł szukać własnej chwały wobec Boga.  30. Was jednak Bóg złączył z Chrystusem Jezusem, który nam dał swoją mądrość i sprawiedliwość, uświęcił nas i wyzwolił.  31. Dlatego, jak mówi Pismo, każdy, kto szuka chwały, niech jej szuka w Panu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org